تبلیغات
کتاب کار ریاضی1 - راهنمای تدریس درس ریاضیات یک -اول دبیرستان

آموزش فصل اول


نگاه کلی به فصل اول

اهداف فصل اول:

-1 یادآوری و تعمیق مفاهیم اعداد طبیعی, صحیح, گویا, و حقیقی

-2 تفکیک غیرمستقیم بین نمایشهای یک عدد و مفهوم عدد از طریق ارائه نمایشهای مختلف برای یک عدد.

-3 تعبیر هندسی مفاهیم عددی از طریق محور اعداد, طول پاره خطها, و مساحت شکلها

-4 یادآوری اعداد اعشاری و محاسبات جبری روی آنها

-5 شناخت تقریبات اعشاری اعداد حقیقی

-6 آشنایی با قدر مطلق اعداد حقیقی به طور هندسی

-7 استفاده از نمادهای حرفی به عنوان نشانه و نماینده یک عدد دلخواه

-8 استفاده از نمادها برای ساختن جملات ریاضی و کسب آمادگی برای انجام محاسبات نمادین

-9 تعبیر هندسی از عبارتهای نمادین

-10 ترجمه بین جملات فارسی و ریاضی

اهداف کلی رفتاری و عملکرد مورد انتظار از دانش آموز

دانش آموزان باید بتوانند:

-1 بین مفهوم عدد و نمایشهای آن تفکیک به عمل آورند.

-2 نمایش دهدهی اعداد را به عنوان نشانه اعداد خاص و نمادهای حرفی را به عنوان نشانه عدد دلخواه بشناسند.

-3 اعداد گویا را به عنوان تقسیم یک عدد صحیح بر یک عدد طبیعی درک کنند و توضیح دهند.

-4 بین اعداد گویای داده شده یک عدد گویا به دست آورند.

آموزش فصل اول

2

-5 تشخیص دهند کدام دسته از اعداد گویا, عدد اعشاری هستند.

-6 جزء صحیح و جزء اعشاری, اعداد اعشاری مثبت را بشناسند و محاسبه کنند.

-7 نقاط روی محور اعداد را به عنوان نقاط نظیر اعداد حقیقی بشناسند و مکان اعداد خاص روی محور اعداد را به دست آورند.

-8 تقریب اعشاری را بشناسند و تقریبهای اعشاری اعداد گویا را به دست آورند.

-9 قدر مطلق را به طور هندسی توضیح دهند و قدرمطلق اعداد داده شده را بنویسند.

-10 بین اعمال جبری و نمایشهای هندسی ارتباط برقرار کنند.

-11 با نمادها, جملات ریاضی را بیان کنند و جملات ریاضی را به زبان فارسی بیان کنند و توضیح دهند.

-12 خاصیت پخشی ضرب نسبت به جمع را بنویسند و به شکل هندسی توضیح دهند و از آن به عنوان قاعده

فاکتورگیری استفاده کنند.

پیشنیازها

برای ورود به این فصل, لازم است دانش آموزان آشنایی کافی با اعداد و محور اعداد و محاسبات جبری با اعداد داشته

باشند. از معلومات هندسی مربوط به دوره راهنمایی نیز در این فصل استفاده می شود.

زمانبندی پیشنهادی برای تدریس این فصل

پیشنهاد می شود این فصل در 3 هفته تدریس شود.

آموزش فصل اول

3

نقشه مفهومی فصل

مستطیلها پیشنیازها را نشان می دهند و بیضیها مفاهیم موجود در فصل را نشان می دهند.

آشنایی بااعداد طبیعی اعداد طبیعی و نمایش آنها

اندازه گیری با اعداد طبیعی

محور اعداد و اعداد طبیعی

قرینه اعداد طبیعی و اعداد

صحیح روی محور اعداد

آشنایی با اعداد صحیح

اعداد گویا و اندازه گیری با اعداد گویا

آشنایی با اعداد گویا

مکان اعداد گویا روی محور اعداد

ترتیب بین اعداد گویا و

مکان روی محور

آشنایی با ترتیب

اعداد گویا

وجود عدد گویا

بین دو عدد گویا

آشنایی با محاسبات

جبری اعداد گویا

تقریبات اعشاری اعداد حقیقی

اعداد اعشاری و

محاسبه روی آنها

اعداد حقیقی و

محور اعداد حقیقی

آشنایی با مفاهیم هندسی نمادهای حرفی و زبان ریاضی

قرینه و قدر مطلق اعداد حقیقی ترتیب اعدادحقیقی

و مکان روی محور

آموزش فصل اول

4

آموزش بخشهای فصل اول

1- اعداد طبیعی - بخش 1

اهداف بخش:

 

• درک مفهوم اعداد طبیعی به عنوان تعداد اشیا

• درک نمایش دهدهی اعداد طبیعی به عنوان نمایشی از اعداد

توضیحات: مفهوم اعداد طبیعی همان تعداد عناصر یک دسته از اشیا است و نمایش دهدهی اعداد طبیعی ، دنباله ای از

ارقام است که نشانه ی آن اعداد است. با انجام این تفکیک ، دانش آموزان آماده می شوند تا در بخش نمادها ، بپذیرند که

یک نماد حرفی, سمبل و نشان هی یک عدد دلخواه است و نمایش دهدهی اعداد سمبل و نشانه ی اعداد خاص هستند.

پیشنیازها:

آشنایی با اعداد طبیعی و نمایش دهدهی اعداد طبیعی.

واژه های کلیدی:

اعداد طبیعی – نمایش اعداد طبیعی – نمایش دهدهی

نگاه کلی به بخش:

در کتاب فقط به مفهوم اعداد طبیعی و نمایش آنها اشاره شده است و معلمان با توجه به سطح دانش آموزان می

توانند توضیحات بیشتری در این مورد ارائه کنند. در صورت امکان معلمان می توانند قسمت خواندنیهای این بخش از کتاب

را مطالعه کنند و از طریق آن تمایز بین مفهوم عدد و نمایش عدد را آموزش دهند.

آموزش فصل اول

5

ورود به مطلب:

مناسب است که ابتدا یک عدد طبیعی خاص را در زبانهای گوناگون نوشت و این سوال را طرح کرد که این علامتها چه

چیزی را نشان می دهند؟ آیا همه مردم, اعداد را مانند هم نمایش می دهند؟ آیا نمایش اعداد در قدیم هم مانند امروز

بوده است؟ با مقداری کار کردن روی نمایشهای گوناگون اعداد طبیعی به ویژه نمایش اعداد طبیعی در مبناهای مختلف

دانش آموزان را غیر مستقیم به این نکته می رسانیم که این علامتها که روی کاغذ یا تخته می نویسیم نشانه و سمبل اعداد

خاص هستند. نتیجه این عمل آن است که بعدا می خواهیم نمادهای حرفی را نشانه و سمبل اعداد دلخواه در نظر بگیریم.

ارزیابی یادگیری:

از دانش آموزان بخواهید یک عدد خاص را به چند روش بنویسد و مفهوم آن عدد را توضیح دهد.

محدوده مطالب:

هدف این بخش فقط درک تفاوت بین مفهوم عدد و نمایشهای آن است و لزومی ندارد وارد جزئیات عدد نویسی با

روشهای مختلف شویم. آموزش روش عدد نویسی با روشهای دیگر مورد نظر نیست.

سطح بالاتر:

اگر دانش آموزان توانایی کار بیشتری را دارند می توانید روی بخش خواندنیها در کلاس کار کنید. تفکیک بین عدد و

نشانه ی عدد کار آسانی نیست، زیرا مفهوم عدد ، امری ذهنی است و هر دانش آموزی برای خود آن را می سازد. اما نشان هی

عدد، علاماتی هستند که روی کاغذ آورده می شوند و به سادگی می توان درباره ی آ نها حرف زد. روش کتاب ، آشنا کردن

دان شآموزان با انواع و اقسام نشان هها و نمای شهایی است که برای اعداد به کار رفته است . وقتی یک عدد را به طری قهای

آموزش فصل اول

6

گوناگون نمایش دهیم، غیرمستقیم دان شآموز درک خواهد کرد که تمامی ای نها نشان هگذاری و نمایش دهی برای یک مفهوم

هستند و خود مفهوم با این نمای شها متفاوت است.

استفاده کنید و هرگونه نمایشی از یک « نام » اگر دان شآموزان توانایی بیشتری در درک مطالب دارند، می توانید از اصطلاح

برای آن عدد درنظر بگیرید. بنابراین یک عدد می تواند نا مهایی گوناگونی داشته باشد. « نام » عدد را یک

در ای نحالت م یتوانید وضعیت وجود نا مهای متفاوت برای یک عدد را با وضعیت وجود نا مهای مختلف برای یک فرد

انسانی مقایسه کنید و نتیجه گیری کنید که همان گونه که یک فرد غیر از نام آن فرد است ، اعداد نیز غیر از نام های آن ها

هستند.


برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 26 آذر 1391 | 10:15 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black