نامعادله و تمرینات

تمرینات رو در پست بعدی خواهم گذاشت...


هر نامساوی یكی از نمادهای زیر را دارد :
كوچكتر یا مساوی ()

نماد كوچكتر (>)
بزرگتر یا مساوی (≤)

بزرگتر (<)

مخالف (≠)

خواص نامساویها: 

 نامعادله و تمرینات

تمرینات رو در پست بعدی خواهم گذاشت...


هر نامساوی یكی از نمادهای زیر را دارد :
كوچكتر یا مساوی (≥)

نماد كوچكتر (>)
بزرگتر یا مساوی (≤)

بزرگتر (<)

مخالف (≠)

خواص نامساویها: 
الف – به دو طرف هر نامساوی یك مقدار مساوی را می توان اضافه یا كم كرد (جهت نامساوی عوض نمی شود)

ب – دو طرف یك نامساوی را می توان در یك مقدار مثبت ضرب نمود( جهت نامساوی عوض نمی شود)


ج – دو طرف یك نامساوی را می توان بر یك عدد مثبت تقسیم نمود(جهت نامساوی عوض نمی شود)د) اگر دو طرف یك نامساوی در یك عدد منفی ضرب شود جهت نامساوی عوض می شود.ه‍) اگر دو طرف یك نامساوی بر یك عدد منفی تقسیم شود جهت نامساوی عوض می شود.و) دو نامساوی هم جهت را می توان با همه نظیر به نظیر جمع كرد و نامساوی دیگری كه هم جهت آنها می باشد نوشت :

ز) طرفین دو نامساوی هم جهت و مثبت را می توان نظیر به نظیر در همه ضرب كرد تا نامساوی دیگری هم جهت با آنها بدست آورد.


نامعادله :‌اگر نامساوی دارای متغیر باشد به آن نامعادله گویند.


مجموعه جواب نامعادله: مجموعه ای از همه ی عضوهای دامنه متغیر كه به ازای هر یك از آنها نامساوی برقرار باشد مجموعه جواب نامعادله نام دارد.

درجه نامساوی :
هر گاه كلید جملات نامساوی را به یك طرف آن نامساوی انتقال دهیم و عبارت را خلاصه نمائیم درجه این عبارت درجه نامساوی می باشد.

طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  نامعادله، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی،  

تاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 07:46 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black