برای دیدن قسمت توضیح درس به پست قبلی مراجعه کنید...

نمونه سوؤالات نامعادله.....


نمونه سوؤالات نامعادله.....

درجه معادله های زیر را تعیین کنید


الف) x2 -1-( x+1)(x-3) >0

x2 -1-(x - 2x -3)>0
x2 -1-x + 2x +3>0

2x +2>0
 

ب)  (x+1)(x-2)<(2x-1)2
(x+1)(x-2)<(2x-1)2

(x+1)(x-2)-(2x-1)2 <0

(x2-x-2)-(4x2-4x+1)<0

x2-x-2-4x2 +4x -1 <0

-3x2 +3x -3 <0    نا معادله درجه دوم

 

2 – مجموعه جواب نامعادله های زیر را با توجه به علامت a بدست آورید.
اگر a≠0 باشد نامعادله مفهوم دارد اگر a>0 باشد مجموعه جواب نامعادله x< -b/a  اگر a<0 باشد مجموعه جواب نامعادله x> -b/a

ax + b <0

ax <-b

3- رأس و خط تقارن هر یك از سهمی ها زیر را تعیین كنید.

الف) y = 8(x-1)2

S(1,0) مختصات راس سهمی

 x = 1  معادله خط تقارن

 

ب)  y = -3(x-1)-1

S(1,-1)   مختصات راس سهمی

 x=1  معادله خط تقارن سهمی

4 – نمودار هر یك از سهمی های زیر را رسم كنید.

ب)   y= 3(x-1)+4
S(1,4)   مختصات رأس سهمی
x=1    معادله خط تقارن سهمی


 

5 – با استفاده از معادله مسأله زیر را حل كنید:
علی 1250 ریال داشت با آن سه دفتر خرید و 50 ریال برای او باقی ماند. بهای هر دفتر چقدر است؟

X= بهای هر دفتر
3x+50 =1250 => 3x = 1250 -50 => 3x =1200 => x = 1200 /3

 

6 – معادله های درجه دوم زیر را حل كنید.

الف)  y - (48/16) = 2y

y -3 = 2y => y - 2y -3 = 0 => (y -3)(y+1) = 0 =>

 y -3 = 0
y +1 = 0   = > (y =3 , y =1)


 

 

7 – دو عدد صحیح زوج متوالی چنان پیدا كنید كه مجموع آنها 62 واحد از حاصل ضرب آنها كمتر باشد.

2x,2x+2 دو عدد صحیح زوج متوالی
2x+2+2x=2x(2x+2)-62
 4x = 64 => x = ± 4

2x = +8 , 2x +2 = 10

2x = -8 , 2x +2 = -6
دارای دو جواب : (10و8)و(6- و 8-)

8- نامعادله های زیررا حل و مجموعه جواب آنها را روی خط اعداد نشان دهید.

الف)

5x -4 ≤16

5x -4 ≤16 => 5x ≤ 16 + 4 => 5x ≤ 20 => x ≤ 4 دو طرف نامعادله را در مخرج مشترك 30 ضرب می كنیم .
 

 ب) 

((3x-2) /5) ≤ ((4x -2)/6)

 30 ((3x -2)/5) ≤ 30((4x -2)/6) => 18x -12 ≤ 20x - 10 => 18x -20x ≤ 12 -10 => -2x -2 => x ≥ -1

طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  نمونه سوالات ریاضی 1، 
برچسب ها: ریاضیات اول دبیرستان، نامعادله، برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان،  

تاریخ : شنبه 18 آبان 1392 | 07:50 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black