نمونه سؤالات ریاضی 1

۱- كدامیك از مجموعه های زیر یك مجموعه تهی است؟

الف.{ x € R | x +1 > 0} 
ب.
{ x € R | - x < 0} 
ج.
{ x € N | 5 < x < 6 } 
د.
{ Φ }2- فرض كنید A,C را در این صورت كدام گزینه نادرست است؟

A = { Φ , { Φ } } 
C = { {2},{2,3}} 


الف.
{2,3}C A 
ب.
{ Φ } C A 
ج.
{ Φ } € A 
د.
Φ C C
  

3 - كدامیك از عبارتهای زیر یك گزاره نیست؟
الف. همه اعداد اول زوج هستند 
ب. 5 عدد زیبایی است
ج. Z C N 
د. عدد 127 اول است 

4- اگر {A={a,b,c} , B={a,b,e,f} ,C={a,e,gآنگاه مجموعه زیر چند زیر مجموعه دارد؟

A ∩ ( B - C)


الف.1 
ب.16 
ج.8 
د. 2
  

5- حاصل عبارت زیر كدام است؟

5 √ 27   -  4 √ 48   +  3 √ 75 

الف.
14 √ 3 
ب.
46 √ 3 
ج.
-16 √ 3 
د.
16 √ 3 
 

6 – حاصل عبارت زیر كدام است؟

8 * 3 10 * 16 - 1 * (1/9) 4 

الف.2/3
ب.18
ج.18/1
د.2/9

7- حاصل عبارت زیر كدام است؟

[( a * a- 3 ) / ( 1 / a 3 1/5 - 5


الف.a 7 
ب.a - 5 
ج.a - 13 
د.a - 7 
 


8- ضریب x 3 در بسط دو جمله ای (2+x-) كدام است؟

الف. 40- 
ب. 20 
ج. 20- 
د. 10- 

9- حاصل عبارت زیر كدام است؟

(2x - 3y) 3 + (2x + 3y) 3 

الف.
8x3-27y3 
ب.
16x3+108xy2 
ج.
-72x2y-54y3 
د.
16x3

 

10- مجموع ضرائب عددی مجموعه زیر كدام است؟

(3x2+4x-8)25+(2x-1)22


الف) 2 
ب) صفر
ج)1 
د)9

11- مقدار عددی عبارت زیر كدام است؟

(a+b)2-(a-b)2-2ab 
a = √ 3  - √ 2 
b = √ 3 + √ 2 


الف.
4
ب.
2
ج.
15 + 2 √ 6 
د.
15 - 2 √ 612- حاصل عبارت [(x2-9) / (x2-4)] * [(x2-x-2) / (x2-6x+9)] كدام است؟ 

الف.[(x-3)(x-1)] / [(x-2) (x+3)] 
ب.[(x+3)(x-1)] / [(x+2)(x-3)] 
ج.[(x+3)(x+1)] / [(x+2)(x-3)] 
د.[(x+3)(x-1)] / [(x-2)(x-3)]
  


13- به ازای كدام مقدار a، معادله زیر مبهم است؟

(a2x+1) / (x+1) = a2-a+1


الف. 1- 
ب. صفر 
ج. 1 
د. 2
  


14- مجموعه جواب معادله زیر كدام است؟

[1/(x-1)]+[1/(x+1)]-(2/x)=0


الف.{2/1} 
ب.Φ 
ج.R 
د.{0,2} 

15- دستگاه معادله های x+ay=1 , ax+y=1 به ازای چه مقدار از a ممتنع است؟

الف) 1- 
ب) 1 
ج) 1+ 
د)2
  

منبع: جناب مصری پور
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  مجموعه‌ی اعداد گویا،  نمونه سوالات ریاضی 1،  نامعادله،  معادله درجه دوم،  نسبتهای مثلثاتی،  معادله درجه اول و معادله خط،  چند جمله ایها و اتحاد،  توان رسانی و ریشه گیری،  مجموعه،  اعدادو نمادها، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی،  

تاریخ : یکشنبه 26 آبان 1392 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black