ادامه نمونه سؤالات ریاضی اول

 برای دیدن سؤالات 1-15 اینجا را کلیک کنید

16- به ازای چه مقادیر از x ، نامعادله زیر برقرار است؟

[(x-3)/(x-2)]  < 1


الف.x < 3 
ب.x >3 
ج.x > 2 
د.x >2 


17- معادله درجه دوم زیر دارای چند ریشه است؟
3x 2 - 2 √ 3  x + 1 


الف) دو ریشه
ب) یك ریشه
ج) ریشه ندارد 
د) سه ریشه
  


18- معادله درجه دومی كه ریشه های آن 15 √ + 3 √ و15 √ - 3 √ باشد، كدام است؟

الف.
x 2 -2 √ 3   x -7 = 0 
ب.
x 2 - 7 x- 2 √ 3    = 0 
ج.
x 2 +2 √ 3   x -7 = 0 
د.
x 2 - 7 x + 2 √ 3    = 019- مجموعه جواب نامعادله x2 -3x+7 < 0 كدام است؟

الف.R
ب.مجموعه x های بزرگتر از 3
ج.مجموعه x های بزرگتر از 7
د.تهی

20- اگر عبارت x 2 -2x+1-m همواره مثبت باشد آنگاه حدود m كدام است؟ 
الف.m<0
ب.m > 0
ج.m>0
د.m < 0
  


21- اگر log2=B آنگاه حاصل (log(125/8 كدام است؟
الف.3+2b- 
ب.3+6b- 
ج.3+b- 
د.3+3b- 

22- اگر مطابق زیرداشته باشیم .آنگاه N كدام است؟

log 5 N = 2 log 3 - log √ 5 - (1/2)log 36

الف.2/15
ب.270
ج.3/15
د.8

23- مفسر لگاریتم عدد 100.002 كدام است؟

الف. 4- 
ب. 3 
ج. 3- 
د.2
  


24- اگر logN=3/2521 آنگاه cologN كدام است؟

الف.
    -3.2521 
ب.
    -3 , 2521 
ج.
    -4 , 7479 
د.
    -3 , 7479 


25- معادله لگاریتمی 2log(x-2)-log(x+2)-log2 چندجواب دارد؟ 
الف. یك 
ب. دو 
ج. سه
د. هیچ

26 – اگر پاره خط AB=5 و M وسط پاره خط AB باشد بطوری كه xm=3/2 آنگاه طول B كدام است؟
الف. 4
ب.1- 
ج. 8 
د.4/1 

27 – محیط مربعی كه نقاط(c(-1,2),A(2,3 دو سر یك قطر آن هستند، چقدر است؟ 

الف.

ب.
4 √ 5 
ج.
15 
د. 
√ 5

 


28 – اگر سه نقطه(C(3,4),B(-2,-1),a(2,m بر یك خط راست واقع باشند آنگاه m كدام است؟
الف. 5 
ب.15 
ج.1 
د.3 

29 – فاصله نقطه (1,2-) از خط 2x+y=0 كدام است؟
الف. 1 
ب. صفر 
ج. 2
د.5 √ / 4 

30 – معادله خطی كه از نقطه (1,2-) گذشته و بر خط 3x-2y=5 عمود باشد، كدام است؟ 
الف. 3x-2y=1 
ب. 3x-2y=1
ج. 2x+3y=4 
طبقه بندی: اعدادو نمادها،  مجموعه،  توان رسانی و ریشه گیری،  معادله درجه اول و معادله خط،  نسبتهای مثلثاتی،  چند جمله ایها و اتحاد،  معادله درجه دوم،  نامعادله،  نمونه سوالات ریاضی 1،  مجموعه‌ی اعداد گویا،  ریاضیات اول دبیرستان، 
برچسب ها: توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها و اتحاد، معادله درجه اول و معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار ریاضی،  

تاریخ : یکشنبه 26 آبان 1392 | 11:43 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black