- 1 از معادله

162x-1 = 83x +1

مقدار  x

کدام است ؟

1) 7

2) 7-

3) 4

4) 4-


2 – كوچكترین مخرج مشترك برای دو كسر با مخرج های 126،168 چه عددی است؟
1) 336

2) 378

3) 504

4) 672


3 - كوچكترین مضرب مشترك دو عدد 60 و 72 چند واحد از بزرگترین مقسوم علیه آن بیشتر است؟
1) 38

2) 348

3) 358

4) 328

 

- 4 اگر بزرگترین مقسوم علیه مشترك دو عدد 

b=3*2k+1* 5k+1 , a=2k-1*32*5k-1


برابر 300 باشد، K چند است؟

1) 3

2) 2

3) 4

4) 5


5 - كوچكترین مضرب مشترك دو عدد 24و36 چند واحد از بزرگترین مقسوم علیه مشترك آن بیشتر است؟
1) 48

2) 54

3) 60

4) 72


6 - ربع عدد3- (2) كدام است؟
1) 1/8

2) 1/16

3) 1/32

4) 1/64


7 - نسبت بزرگترین مقسوم علیه مشترك به كوچكترین مضرب مشترك دو عدد 45 و 60 كدام است؟
1) 1/15

2) 1/12

3) 1/18

4) 1/32


8 - بزرگترین مقسوم علیه مشترك اعداد 330و120و270 كدام است؟
1) 6

2) 12

3) 20

4) 30

 

سوال

جواب

سوال

جواب

1

2

6

3

2

3

7

2

3

2

8

4

4

15

3
کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد  


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3 

طبقه بندی: نمونه سوالات ریاضی 1،  توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: تست‌های کنکور توان، نمونه سؤال توان، نمونه سؤالات، توان،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 10:41 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1 – حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید.

       الف ) (3-) × (3-) × (3-)
       ب ) (0.2-) × (0.2-) × (0.2-) × (0.2-)
       ج ) (0.1) × (0.1) × (0.1) × (0.1) × (0.1)
       د ) (1/2-) × (1/2-) × (1/2-) × (1/2-)

2- هر كدام از احكام زیر را كه درست است با نماد P

و هر كدام كه نادرست است با نماد N مشخص كنید.


(m4 +n2 )/m 2= m 2+ (n/m)2

د

53 + 73 = (5 +7)3

الف)

(2m + 3n) 2= 4m 2× n2

ه

(11- 4)3 +113 - 43

 ب)

(7a × b)2 = 49 a2 b2

و

4a 2+ 9b2 =(2a + 3b)2

ج


3 – اعداد زیر را به صورت توان منفی بنویسید.


 الف) 0.0000001

 ب) 0.000000002
 ج) 0.000125
  د) 0.00007


 - 4 اگر

0<a<1<a

؟ a بزرگتر است یا a2 ، a7   بزرگتر است یاa8 ؟ 

5 - به جای k چه عددی باید قرار دهیم تا تساوی

72k  = 7k برقرار باشد؟6 – ب.م.م و ك.م.م هر یك از زوجهای زیر را از راه تجزیه بدست آورید.

(72,48)(456,288)کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعدادمنبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3


طبقه بندی: نمونه سوالات ریاضی 1،  توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: تمرینات توان و ریشه گیری، تمرینات ریاضی 1، نمونه سؤال ریاضی 1، توان و ریشه گیری،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 10:11 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

نماد علمی :

اگر یک عدد اعشاری مثبت را به صورت ضرب یک عدد اعشاری با قسمت صحیح یک رقمی مخالف صفر، در توان صحیحی از 10 بنویسیم، این نمایش را نماد علمی آن عدد می‌نامند.

فرمول کلی       d * 10n     1 d < 10     n ∈ Z                     

           

برگرفته از جزوه­ی دهکده­ی ریاضی قزل


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: نماد علمی،  

تاریخ : جمعه 31 شهریور 1391 | 01:56 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

 

ضرب رادیکال‌ها : برای هر دو عدد نامنفی a و b داریم : 

 = 3√a3√b           √ab = √a√b   3√ab 

 

تقسیم رادیکال‌ها : برای هر دو عدد a و b که b = 0، روابط زیر برقرارند :

 

√a/√b = √a/b                 3√a/3√b = 3√a/b

 

گویا کردن مخرج کسرها : اعدادی که در مخرج آن‌ها رادیکال وجود دارد را می‌توان به گونه‌ای نوشت که در مخرج کسر، رادیکال نباشد. به این کار، گویا کردن مخرج کسر گوییم که از روابط کلی زیر پیروی می‌کنند :

 

1) c/(a√b) * √b/√b = (c√b)/ab

2) c / (√a - √b) =[c / (√a - √b)] * [ (√a + √b) / (√a + √b)] = [c (√a + √b)] / (a-b)

3) c / (3√a) = [c /( 3√a)] * [(3√a2) / (3√a2)] = (c3√a2)/a

4) c/(3√a2) = [c/(3√a2)] * [(3√a)/(3√a)] = (c 3√a)/a

 

جمع و تفریق رادیکال‌ها :

در جمع و تفریق رادیکالی، در صورت وجود رادیکال‌های یکسان، می‌توان با فاکتورگیری از آن، ضرایب آن‌ها را با هم جمع یا از هم تفریق کرد.

 

نکاتی در مورد رادیکال‌ها :

در حالت کلی

(نا مساوی)                     √a + √b !=   (a + b)

(نامساوی)                                                         √ (a – b) != √a - √b   


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3


                       
طبقه بندی: توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: رادیکال‌ها، جمع رادیکال‌ها، تفریق رادیکال‌ها، ضرب رادیکال‌ها، تقسیم رادیکال‌ها، گویا کردن مخرج کسرها،  

تاریخ : جمعه 31 شهریور 1391 | 01:45 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

حالت اول ) اگر a عددی بزرگتر از یک باشد، هر چه توان‌های بالاتری از آن را حساب کنیم، حاصل بزرگتر می‌شود.

برای مثال :     an+1 a < a2 < a3 <…< an <

 

حالت دوم ) اگر a و b دو عدد مثبت باشند، که a<b، با محاسبه‌ی توان‌های یکسان از a و b داریم :

a< b2  , a3 < b3 , an < bn

 

توان صفر

برای هر عدد مخالف صفر a، تعریف می‌کنیم :                               a0 = 1

 

توان منفی

اگر n یک عدد طبیعی و a یک عدد مخالف صفر باشد، داریم :       a-n = 1/an


برگرفته از جزوه­ی دهکده­ی ریاضی قزل


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: مقایسه‌ی اعداد توان دار، اعداد توان دار، توان منفی، توان مثبت،  

تاریخ : جمعه 31 شهریور 1391 | 01:33 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

اگر a یک عدد حقیقی و  n>1 یک عدد حقیقی باشد، داریم :

 

an  = a *a*…*a         (به تعداد  n بار، a در خودش ضرب می­شود.)

 

قواعد توان رسانی :

 

الف ) اگر m و n دو عدد طبیعی باشند، داریم :

an+m  =  an * am

ب ) برای یک عدد مخالف صفر a و دو عدد طبیعی m و  n که m>n، در تقسیم am بر an داریم :

am /an  = am-n

پ ) اگر a و b دو عدد حقیقی و  n یک عدد طبیعی باشد، داریم :

(ab)n = an * bn

ت ) برای دو عدد a و b (b مخالف صفر) و عدد طبیعی n، در تقسیم an بر bn داریم :

an/bn = (a/b)n

ث ) برای عدد a و دو عدد طبیعی n و m، اگر an  را به توان m برسانیم، داریم :

(an)m = anm

 

برگرفته از جزوه­ی دهکده­ی ریاضی قزل


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3


طبقه بندی: توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: توان رسانی و قواعد آن، توان رسانی، قواعد توان رسانی،  

تاریخ : جمعه 31 شهریور 1391 | 01:22 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

heart-black

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات