کتاب کار ریاضی1 زندگی جبر نیست اگر بشناسیم چند جمله محبت و ایثار را اتحاد ناگسستنی اهل ایمان را بسط انسانیت و تجزیه کدورت ها و عداوت ها را اگر دوستی ها را جمع و دشمنیها را کم شادیها را ضرب و غم ها را تقسیم کنیم محبت ها را به توان برسانیم و کینه ها را به زیر رادیکال ببریم مفهوم زیبای زندگی را خواهیم فهمید چند جمله زندگیتان تعریف شده تر و اتحاد قلب هایتان مستحکم تر باد الهه آگاه تلفن تماس : 09155227102 پست الکترونیک : agah.elaheh@gmail.com http://vmath.mihanblog.com 2020-08-16T01:25:18+01:00 text/html 2015-06-16T13:55:21+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه تابع لگاریتم http://vmath.mihanblog.com/post/532 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tutorial.math.lamar.edu/extras/algebratrigreview/LogProperties_files/image001.gif" alt=""> <div><p style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>در جبر عموما&nbsp;</strong></span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>لگاریتم معمولی</strong></span></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;یا لگاریتم در پایه 10 عدد b را توانی تعریف می‌کنند که 10 باید به آن برسد تا b بدست آید:&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/0f5ed67b61dfc40902cc0d539b371783.png" alt="" style="border-width: 0px;">. فرض کنیم چنین عددی موجود بوده و از لگاریتم‌ها برای ساده‌کردن ضرب اعدادی که ارقام اعشاری زیادی دارند استفاده می‌کنیم.</strong></span></p><h1 style="color: rgb(115, 115, 115); line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">تعریف</span></span></h1><p style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>تابع&nbsp;</strong></span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>لگاریتم طبیعی</strong></span></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/1000ed47e72abeda43c088323f0a600c.png" alt="" style="border-width: 0px;">&nbsp;بصورت زیر نمایش داده می‌شود:<br><br><br><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/7907426fe57e0ad2d3ef562d8b0b5ec1.png" alt="" style="border-width: 0px;"><br>به ازای هر x بزرگتر از 1 ، این انتگرال مساحت ناحیه‌ای را نشان می‌دهد که از بالا به خم&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/a3c3c41c1bd4796e8fc1cb31807ac822.png" alt="" style="border-width: 0px;">&nbsp;از پایین به محور t از طرف چپ به خط t=1 ، و از طرف راست به خط t=x محدود است.</strong></span></p></div> text/html 2015-06-16T13:36:27+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه جملات زیبا در وصف ریاضیات http://vmath.mihanblog.com/post/531 <div class="postbody" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">ژاکوب ژاکویی:</span>&nbsp;" زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود. اول ریاضیات بخواند. دوم ریاضیات درس بدهد."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">گاوس:</span>&nbsp;"ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">انیشتین:</span>&nbsp;"ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند چیزی را آزمایش نخواهیم کرد!"</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">پیر سیمون لاپلاس:</span>&nbsp;"تمام آثار طبیعت نتایج ریاضی چند قانون تفسیر ناپذیرند."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">ژرژ کانتور:</span>&nbsp;"جوهر ریاضی در آزادی آن نهفته است این علم فارغ از تمام سیاست های جهان به توسعه خود ادامه می دهد و برخلاف سایر موارد توسعه با اقبال جهانی مواجه شده است."</span><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">آلبرت انیشتین:</span>&nbsp;"نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید. به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم‌تر است."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">افلاطون:</span>&nbsp;"خداوند در کار ریاضی است."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">گالیله:</span>&nbsp;"قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">لایبنیتز:</span>&nbsp;"راه حل خوب است به شرطی که از همان آغاز بتوان پیشبینی کرد که با به دنبال کردن آن میتوان به هدف رسید."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">آلبرت انیشتین:</span>&nbsp;"از وقتی که ریاضی‌دانان از سر و کول «نظریه نسبیت» بالارفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم!"</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">آلبرت انیشتین:</span>&nbsp;"در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است"</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">خیام:</span>&nbsp;"جبرها حقایق هندسی هستند که اثبات می شوند."&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">افلاطون:</span>&nbsp;"خداوند همیشه با قواعد هندسی تدبیر می کند."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">اقلیدس:</span>&nbsp;"در هندسه راه شاهانه وجود ندارد."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">هیلبرت:</span>&nbsp;"یک نظریه ی ریاضی را نمی توان کامل شمرد تا این که شما آن را به اندازه ای واضح سازید به طوری که بتوانید آن را برای اولین فردی که در خیابان با وی برخورد می کنید، توضیح دهید."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">گالیله:</span>&nbsp;"در ریاضیات آنچه مهم است، فکر کردن است! ریاضیات الفبایی است که خداوند جهان را بر مبنای آن خلق کرد."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">ژاکوب ژاکوبی:</span>&nbsp;"ذات حق همیشه به کار حساب مشغول است."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">افلاطون:</span>&nbsp;"ریاضیات روح را صفا می بخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده می کند."</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);">غفلت از ریاضیات به تمام علوم و دانشها لطمه می زند.</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: normal; font-size: 18px;">داوینچی:</span>&nbsp;"هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر اینکه به صورت ریاضی نوشته شود."</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><br></span></div> text/html 2015-06-13T15:44:55+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه دعاهای ریاضی http://vmath.mihanblog.com/post/530 <p "="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right;"><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ای خدای مهربان تو با شكوه ترین لحظه موعودی ، همواره دوستت خواهم داشت چرا كه :</font></p><font size="4" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">به من آموختی كه باید ، سپیدیها را مجذور و از سیاهیها جذر گرفت ، زیباییها را در ده به توان ده ضرب كرد و زشتیها را بر آن تقسیم كرد . به من آموختی تا منحنی اكیداً نزولی پشت خمیدة آن پیر زن دردمند را بر صفحة كاهگلی دیوار كلبه اش همواره به خاطر داشته باشم . تو علامت را در تساوی اضلاع مثلث متساوی الاضلاع ، استواری را در مثلث قائم الزاویه و نظم را در قالب تمامی&nbsp;n&nbsp;ضلعیهای منتظم به ما نمایاندی . در محضر بزرگوارت آموختم كه باید از همه بدیهای دیگران فاكتور گرفت . آموختم كه اعداد حقیقی با در برداشتن اعداد گنگ زیباترند ، چرا كه حقیقت زیباست و آموختم كه هر روزمان باید نقطة عطفی باشد برای تغییر علامت از منفی به مثبت بی نهایت ، از سرازیری به سمت اعلا و از اكیداً نزولی به سمت اكیداً صعودی ، به سمت مثبت بی نهایت ، به سمت آن حقیقت نامتناهی . آموختم كه همه چیز را در قالب اعداد مثبت و در ناحیه اول مثلثاتی كه ناحیه مثبتها است ، بررسی كنیم و اكسترمم لطف و صمیمیت ، پاكی و صفا را ماكزیمم در نظر بگیریم و در همان حال ، كینه و نفرت را به سمت صفر میل دهیم. .&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">تو را همیشه تاریخ سپاس خواهم گفت چرا كه در محضر تو آموختم چگونه انسان باشم و در خدمت به دیگران از پارامترهای موجود پا را فراتر نهم و در بینهایت عشق ورزیدن غوطه ور گردم . تو درس زندگی را در قالب فرمولها و روابط منطقی ریاضی به من آموختی و مرا با هنر ریاضی ورزیدن ، مأنوس كردی&nbsp;</font> text/html 2015-06-13T15:39:53+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه شاگرد تنبل های موفق !!! http://vmath.mihanblog.com/post/529 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://axgig.com/images/43424417725832848808.jpg" alt="شاگرد تنبل های موفق !!!"><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● بتهوون موسیقیدان برجسته جهان، ویولن را به طرز نادرستی می نواخت و به جای اصلاح تکنیک خود ترجیح می داد که به آهنگسازی بپردازد. استادش او را یک نوازنده ناشی می نامید.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● آموزگاران توماس ادیسون، مخترع برق، معتقد بودند، او به قدری کودن است که قادر به یادگیری نیست. به همین دلیل در ۱۲ سالگی از مدرسه اخراج شد.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● اسحاق نیوتن در مدرسه ابتدائی شاگرد بسیار ضعیفی بود.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● لئو تولستوی، نویسنده رمان مشهور جنگ و صلح در امتحانات دانشگاه مردود شد. استادان او را ناتوان در یادگیری توصیف کرده بودند.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● وینستون چرچیل در کلاس ششم مردود شد. او پس از بارها شکست، زمانی به نخست وزیری انگلستان رسید که ۶۲ سال داشت.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● والدین انریکو کاروسو، خواننده مشهور اپرا، از او می خواستند که مهندس شود. استاد آواز او اعتقاد داشت، او اصلاً صدای خوبی ندارد و خواننده خوبی نمی شود.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● زمانی که پیتر جی. دانیل در کلاس چهارم درس می خواند، معلمش ـ خانم فیلیپس ـ مدام به او می گفت: پیتر! تو بدترین شاگرد من هستی، تو یک سیب زمینی بی خاصیتی که هرگز به جائی نخواهی رسید. پیتر تا سن ۲۶ سالگی کاملاً بی سواد ماند و بعد دوباره به تحصیل ادامه داد. او حالا مالک کل خیابانی است که زمانی در آنجا با دوستانش دعوا می کرد و در آنجا بود که آخرین کتاب خود به نام خانم فیلیپس شما اشتباه می کردید! را به چاپ رساند.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>●پاستور، دانشمند بزرگ جهان قبل از تحصیلات دانشگاهی یک دانش آموز متوسط به حساب می آمد و در درس شیمی بین ۲۲ نفر، پانزدهمین نفر بود.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● آبراهام لینکلن رئیس جمهور محبوب آمریکا، سواد خواندن و نوشتن را به تنهائی از روی کتابها یاد گرفت چون خانواده اش او را به مدرسه نمی فرستادند. وی پس از بارها شکست بالاخره به کاخ سفید رفت.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>● انیشتن، دانشمند بزرگ فیزیک جهان تا ۴ سالگی حرف نزد و در هنگام ورود به دانشگاه چند دانشگاه از پذیرفتن او خودداری کردند.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#990000" size="2"><b>( البته یه موقع شما تنبلی نکنید به امید اینکه روزی نابغه می شوید! )</b></font></p></div> text/html 2015-06-13T15:36:48+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه نوجوان 16 ساله مسئله ریاضی 350 ساله نیوتن را حل کرد http://vmath.mihanblog.com/post/528 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#993399" size="3"><b><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">یک نوجوان آلمانی هندی تبار به عنوان نخستین فردی شناخته شد که توانست یک مسئله پیچیده ریاضیات را که بیش از 350 سال پیش توسط نیوتون مطرح شده بود را حل کند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">به گزارش مهر، شوریا ری روی چگونگی محاسبه دقیق مسیر پرتاب موشک تحت نیروی جاذبه در معرض فشار هوا کار کرده بود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">این نوجوان هندی تبار اظهار داشت که درحالی که روی یک پروژه مدرسه کار می کرده، مسئله ای را حل کرده است که قرنها ریاضیدانها را به خود مشغول کرده بود.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">ری برای تلاشهای خود یک جایزه تحقیقاتی دریافت کرد و از سوی رسانه های آلمانی لقب نابغه گرفت اما خود این اقدام را صرفا به کنجکاوی یک دانش آموز نسبت داد و گفت: وقتی که برایمان توضیح دادند این مسائل هیچ راه حلی ندارد، فکر کردم که ضرری در تلاش برای یافتن راه حل نیست.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">خانواده ری وقتی که وی 12 ساله بود به آلمان مهاجرت کردند و پدرش در یک کالج تکنیکال به عنوان مهندس استخدام شد. وی اظهار داشت که پدرش عطش ریاضیات را در وی به وجود آورده و از سن شش سالگی ریاضی را به وی آموخته است.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">نیوتن این مسئله را که مربوط به حرکت موشکها در هوا می شود را در قرن هفدهم مطرح کرد. ریاضیدانها تاکنون توانسته بودند راه حلهای جزئی برای این مسئله ارائه کنند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">براساس گزارش هرالد سان، ری همچنین مسئله دیگری را که در رابطه با برخورد یک جسم به دیوار بوده و در قرن نوزدهم مطرح شده نیز حل کرده است.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 24px; text-align: right;">هر 2 مسئله حل شده توسط این نوجوان در عرصه دینامیک است و انتظار می رود که راه حل های وی سهم بیشتری در بررسیهای دقیق تر در این عرصه و همچنین عرصه بالیستیک داشته باشد.</span></b></font></span> text/html 2015-06-13T15:33:39+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه یه وصیتنامه ی جالب... (انیشتین) http://vmath.mihanblog.com/post/527 <div><br></div>&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.nojavanha.com/media/2013/09/625025_IT8KSXDu1.jpg" alt="وصیت نامه انیشتین"><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#6666cc"><b>روزی فرا خواهد رسید که جسم من آنجا زیر ملحفه سفید پاکیزه ای که از چهار طرفش زیر تشک تخت بیمارستان رفته است ، قرار می گیرد&nbsp; و&nbsp; آدم هایی که&nbsp; سخت مشغول زنده ها و مرده ها هستند از کنارم می گذرند.آن لحظه فرا&nbsp; خواهد رسید که دکتر بگوید&nbsp; مغز من از کار افتاده است و&nbsp; به هزار علت دانسته و ندانسته زندگیم به پایان رسیده است.در چنین روزی ، تلاش نکنید به شکل مصنوعی و با استفاده از دستگاه ، زندگیم&nbsp; را&nbsp; به من بر گردانید و این را بستر مرگ من ندانید . بگذارید آن را بستر زندگی بنامم . بگذارید جسمم&nbsp; به دیگران کمک کند که به حیات خود ادامه دهند.چشمهایم را به انسانی بدهید که هرگز طلوع آفتاب، چهره یک نوزاد و شکوه عشق را در چشم های یک زن ندیده است.قلبم را به کسی هدیه بدهید که از قلب جز خاطره ی دردهایی پیاپی و آزار دهنده چیزی به یاد ندارد.خونم را به نوجوانی بدهید که او را از تصادف ماشین بیرون کشیده اند&nbsp; و&nbsp; کمکش کنید تا زنده بماند تا نوه هایش را ببیند.کلیه هایم را به کسی بدهید که&nbsp; زندگیش&nbsp; به&nbsp; ماشینی بستگی دارد که&nbsp; هر هفته خون او را تصفیه می کند.استخوان هایم، عضلاتم، تک تک سلول هایم و اعصابم را بردارید و راهی پیدا کنید که آنها را به پاهای یک کودک فلج پیوند بزنید.هر گوشه از مغز مرا بکاوید ، سلول هایم را اگر لازم شد ، بردارید&nbsp; و&nbsp; بگذارید به رشد خود ادامه دهند تا به کمک آنها پسرک لالی بتواند با&nbsp; صدای دو رگه فریاد بزند&nbsp; و&nbsp; دخترک&nbsp; ناشنوایی زمزمه باران را روی شیشه اتاقش بشنود.اگر قرار است چیزی از وجود مرا دفن کنید بگذارید خطاهایم ، ضعفهایم&nbsp; و&nbsp; تعصباتم&nbsp; نسبت به همنوعانم دفن شوند.گناهانم را به شیطان و روحم را به خدا بسپارید و اگر گاهی دوست داشتید یادم کنید.عمل خیری انجام دهید، یا به کسی که نیازمند شماست، کلام محبت آمیزی بگویید.اگر آنچه را که گفتم برایم انجام دهید، همیشه زنده خواهم ماند ...&nbsp;</b></font></span></div> text/html 2015-06-13T15:31:03+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه آخرین عکس دکتر حسابی http://vmath.mihanblog.com/post/526 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">شام در کنار تخت استاد سرد شده است. ظاهرا دیگر نیازی به خوردن غذا نیست. پزشکان و مسئولان بیمارستان دانشگاه به این نتیجه رسیده اند که معالجه روی قلب استاد دیگر اثری ندارد، بنابراین آنژیوکت چند دارو برای ادامه تپش قلب از رگ دست راست و آنژیوکت تزریق مسکن درد از دست چپ ایشان را خارج کرده اند و حتی ماسک تأمین اکسیژن را که دیگر ریه ها قادر به تامین آن نبوده برداشته اند و تنها سنسورهای تپش قلب روشن است. امّا شگفت اینجاست که در چنین شرایطی – در کمال حیرت پزشکان و متخصصین بیمارستان کانتونال دانشگاه ژنو،- پروفسور حسابی در این آخرین لحظات زندگی نیز به چیزی جز مطالعه و فراگیری نمی اندیشد.این تصویر منحصر به فرد را یکی از کارکنان همان بیمارستان به عنوان یک تصویر تکان دهنده و تاثیر گذار ثبت کرده است .</span> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.azarmath.com/pic/images/202_untitled.jpg" alt="اخرین عکس دکتر حسابی"></div> text/html 2015-06-13T15:23:35+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه کنکور سراسری بروز93 http://vmath.mihanblog.com/post/525 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/46476616180135578069.gif" alt="کنکور"></div><div><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(96, 96, 96); font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: right;">در ایران، سازمان سنجش آموزش کشور که سازمانی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، متولّی اصلی برگزاری کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی است. این آزمون در هر سال یک بار در ماه تیر برگزار می‌گردد و در حال حاضر به صورت یک مرحله‌ای و برای پنج گروه آزمایشی&nbsp;<span class="mw-redirect" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">علوم ریاضی و فنی</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">علوم تجربی</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">علوم انسانی</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">زبانهای خارجی</span>&nbsp;و&nbsp;<span class="mw-redirect" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">هنر</span>&nbsp;به طور جداگانه برگزار شد.<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 255); font-size: large;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a title="سایت سرگرمی تفریحی رایتل" href="http://rightel0.r98.ir/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(221, 51, 51);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 255);">&nbsp;کنکور اسان است</span></a></span></p><p style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; color: rgb(96, 96, 96); font-size: 12px; line-height: 22px; text-align: right;">اوّلین کنکور ایران در سال ۱۳۴۸ برگزار شد و ۴۷٬۷۰۳ نفر داوط<a href="http://rightel0.r98.ir/" title="لب" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(221, 51, 51);"><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">لب</b></a>&nbsp;در آن شرکت کردند. سؤالات اوّلین دورهٔ کنکور، به صورت سؤالات&nbsp;<span class="new" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">جواب کوتاه</span>&nbsp;طرّاحی شده بود. آزمون سال ۱۳۹۲، چهل و پنجمین آزمون کنکور ایران بود.<sup id="cite_ref-2" class="reference" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">[۲]</sup>&nbsp;دروس اختصاصی گروه‌های آزمایشی مختلف عبارت‌اند از: بقیه در</p></div> text/html 2015-06-13T15:10:16+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه دانلود سوالات کنکور ریاضی فنی 94 http://vmath.mihanblog.com/post/524 این سوالات اختصاصی &nbsp;رشته ریاضی است<div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQVFhQWFxQXGBUXFRUcFRcZGBoXFxwYGhgaHigiGBwlHBgUITEiJSksLi8uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywlICQsLC8sLywuLCwsLCwsLCwsLCwuLywsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLC0sLCwsLDcsLP/AABEIAOkA2QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQQFBgcDAgj/xABMEAACAQMBBAUHBwkGAwkAAAABAgMABBESBQYhMRNBUWFxBxQiMoGRoSNCUmKSsdEWQ1OCk6KywcIVJDNUcuFjo8MXNERzg4SUs9L/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEAQUG/8QAKxEAAgIBBAEDAgYDAAAAAAAAAAECEQMEEiExQRMiUQUyQlJhcYGRsdHx/9oADAMBAAIRAxEAPwDcaKKKAKKKKAKKKSgFopKKAWikpaAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKa7Q2hHAhklYKo6z19gAHEk9g40u0LtYY2kc4VRkn+QHWTyArOrmWa9uPoles8VtkPIAcnnYe7w4HqTZxukSG1N8JGbRGDFn1Rp13LjtEYyIx3tnvxUPfRXBQyTxgIObXM7OeJAHycYYDiRwFO963XZ1hLJB6MuUAkbi7MWAyxPPhnhUduL5QGvHEMsDdJ+kjUtH4uPmfdVuxLhlW+TVo5Bo+i6XptnCLUU1aHC6wMlcnrweWK72dmWHSQxwyDP8AiWc+lvd6PuzTTdWGL+z7syQecBLy5ZYtGss40gYXHxpfJNYiAS6xIk0xyYzDMqIq5wNTKFJ49vZTbZze6ssOzN5Zozp1GcD1opRouVHcSAG/WHH6VXTZO1orhdUZ5cGUjDoexlPEH7+rNQu0dmxzgBxxHFWHB1ParDiKrjrNazKdQ18o5sYWYDj0UoHI8/vHZUZ46JQyp9mmUVH7G2mtxGHXgeKsp5ow5qfx6wQeupCqy0KKKKAKKKKASig0UAUUUUAClpBS0AUUUUAUUUlALRSUUAtFFIaApG+u0C0iwpx6PSdPU8z8I1Pco9I+IPVT7ZNgIIwgOTzZjzdz6zHxPV1DAqA2Wemu+kPLM05/Wbo4/dGCPZTjbG9yQxvKkUs8ceS8kYXo1A4HDMRqx3Zq/GklZnytt0iT21saK7QRzrqQMH06iASM4zjmONVBrRdl7SjeNQlpdqImUcFjlXip7s/zNXu3m1qrDkwDAHnxGeNRu9WxheWskJ4EjKN1q68VPvqxryVRdcMk4oVTgqhQSThQACT18OuulV/cjbRurVS/+NGTFMOsSJwJ9vA+2p+urki1ToWm20LJZozG44Hr6wRyYHqIPXXZHB5EHBI4HPEcx415juFbkynwYH7qDoru7l+0FzpkPrN0EvUNeMxygfWBA/WA6q0Gs43rt/lSV4GSFsH68La1Pj6fwFPP+0RO6ss1TNkHaL9RRRUSYUUUUAUlLRQCUUtFAJS0maQmgFJqG25vPbWmOmk9I+rGoLSt4IuT7Twr1vPtFobO4liw0kcMrqBg+kqkjh11lFhCuOkyXeTDNKxy7k8cluzjwHICsur1SwRurNui0b1EmrpItN35QLh+EFsqD6U78fHo48/E1GT7w7QfncrH/wCVCg+L6qZ0V40/qOaXTo9yH0vTx7V/uc7q4uCMveXZx9GQj91B/Km1jtOVjiO9ulP/ABJ1T4TEZp7XmSIMMMAR2EAj41GGsmn7m/7J5NDja9iS/gnbPaO14QGEfncfY3QhyPqyRvj3j21oCyFotWkqxXOk81JHI94rG4bERnVCzwt2wuye9R6J9oqc2dvjewcJAt3H28I5wP4HP2a9TT6/FJU3/Z4+o+nZou0k/wBg3atVm6SJ86XtLZTgkHDGYHBHI1E2u5Oq6EK+cpZwFS3SzMUmPBgiJnGjtOKfbpbXjN0qKSpZJY9DjS4COXjyDz9AtxHZV8FexCpLg8PK5Qk0AFFLSVcZzOn3Tvl2pJcQyLDDIxbUDkHKgYaLI1HOeNWVrPaK+pc28ndJAy59qsce6rBS1Haibm2YbuVdX5v5DbjVqlYzg56D1jqJPUewjjVk3t3ZtreTzhltFUZMcDRuzyueOTpOXOerlWlQwqnBVCgkk4AGSeZ4ddeDaIX6QopkAwH0jVjicZ544mo7CTy8lFsdpXNwLdrm2Fv/AI2gAkEroXPoHio4is90eNatvLPmZ9PExRaB/wCZMRhfHAj+1Ul/2fR91Uz7NGP7S8UUgpagTCiiigCiiigCkJpaYbatpJYXSKUwuwwJQoYr2kA8M4zigK7vRvmIGMNuomuOvj8lFnrkYdf1Rx8Kot4Zrg6rmeSU/QDFIh3CNSMj/UTUa2zI2cpBLKbdGYdIXw87AnU+Vxhc548z21J29uqDCgAff4nrrxNbq5btsZf1/s+h+n6OG1TlG7+RuNkw9UajwyD7xTm3gWNQijCqMAdldKK8yWSUlTdnrRxwi7ikv2CiiioEwooooAoooocOFzaJJjUOI5MMhlParDiD4VIbM3lmtsLcap4P0oHy0Y+sB/iL3jjw66bUYrXptZkwP2vj4Meq0OLURqS58M0G0uklRZI2DowyGU5BFdqzSxu3s36SEExk5lgHJh1ug6nHdwPjWh2F4k0ayRsGRhkEfd3Hur6nS6qGoja/k+O1minpp7ZdeGOKKzneTa9zeNItsjGzgdo5mjkRJZGUAsqs3qoMgcOJ41adytpx3FqjRRyRInyarIcnCjGQ2TqHfmtClbMzjSsnqabTvlgjMjZOOAUc2Y8Ao7ya87S2pHAAZG4ngqDi7nsVeZqtkzXU44DpAMxx5ykCngZZCObnl8B1muSlR2EHIc7r7Paa4Bfj0bdPOfmmVvUjH+kAHwVO2tEphsXZi20YjTJ5szH1nY82PefgAB1U/rM3ZsQtFJRXALSZoooBaKSloBDUBvztAwWM7ocOV0IfryHQp9hbPsqfNUvypt/doR1G6gB9hJ+8CoZHtg2Txx3TS/VFKtIBGioowqgKPZXWmNje9JJKB6sbBPE4yfvxT6vlMikpcn2mNpx46CiikqBMWjNFNLy8CErkB9DMueR09/8AKpRi5OkQnJRVsSHaKmRo29FweAPzh1FTyPDHDqp5mumy93ZrhVkmWIxvCjABiSzHDA4IGggE8c01uNlTQkiJtQH5qUnPgsnP3g+NbJaS17e/g8+P1CKlUuvk6hxnGRkcSOsUtQPm8pnklWKRJFjT0GxpkAJDIGHAnGkjvHfUxaXKyIHU5B94PYewiqs2neNJmnBqoZW0u0dq8uuQQevs5/7V6orMaRhDdssnRyDqJWQcmA55HUR1+/lXe22vJYvrj0dDKw6QOW0Ix5SAr6ueR9hr1dQaxzKsCGVx6yMOTDsIp0dnee2krRoBOgK3FsvAMcZEsQ6tQ445ZyOY4+pon7t+PhrtfJ5WvS2uGXmL6fwcku7bWZBb7N1sdRYzg5Y8dWNHPPGpRNszzeiki45YtYXdvDWQVXxwPZVz3SQS2dvJJEokaKMtlAG1Ywc5GQanQtfQb2fMbEUDZG6UrMXYdDq9aR2El047M5Kp7zjsFXPZmy47dNES4BOSTxZj9JmPFj409xS1FuyYUUUVwCUUlFALRSUUAopaQUtAIarPlE2ZJPZMIl1SxskyIObmM6tI7yMirPSEVxq1R1OnaMQg2d5tNPEeDAxM3i8SMf3tVd55lRSzEADrNWDykbOMU6XgHybqIZz9HBPRyHuySp8RURuzaCe+OvilvGjheoySMwDHt0hTjvNeFqdO3qK8dn0Wm1ijpb7a4G8MNy41JaSleYLFFJHaFY59+K5rc+lodXjk/RyLpY946mHeDWmbRu44lOo4OCcYJPDrwOqoBlttp24IYMOYZT6cT9o61IPvruTSwS6Kcf1HJfJWa4C2jkubUSRrIrSOhVlBGDG56+9V+NJbl1Z4ZsdLGQGxyYH1XXuI+OanNj7FL3EDMcdGzSaevGhkGezi3wrPp8clmr4N+qzY5adv56LbGgUAAYAAAA5ADgAKb3tisg48D1Ec/wDepKeeKIZdlX/URTC43ktEBZ5kVfpHIX3kYresT+TwvU/QhDspwwU8j84cv9qru1tlPC5kjXj+ciHJ/rL9b76vEN0lwhaK6jaPBJaMIWA8c8PdUNiGGxMsmoKAz6mcs+WIA9Jj18OHLjXZw/C+b8HceRp7o8NFct51kUMpyD7x3EdR7q6UWexLi7YzWkWhcZZ5TpjmOOSqAST1a8AeIrmJCHaN1McqY1Rt6w7+xh3jhXn6jRzxe6uP8HuaXXQze1vk6UWt+1pOl0vJfQmA+fETx9qn0h4EddRgnkSWQN6UYUScB6SJkKzd6qxGezUD21JcCO0Ee8GoQ34JxyfJOezURljf/DY4nBAIOQeIPaK6VS/JffloJIGOWtpCi559EwDx+4Er+rV0r6aEt0U15PkpwcJOL8BRRRUiIUUUUB5ooJxXMzqPnKPaKA6UVzguFcZRlYA4ypBGezhXSgFFLSCloAoNFIaAa7REfRP02joip168aNPXqzwxis82bslLK5EsMwltLlREjZDdE6ksiFxzUhnAJ68DJyKr2/u/DXmq2jjC24kOqTUS0nRE49HGApZQeZzwqP8AJ3tIJMIJwDbXfouucKr+tHIPonI05HWVPVUp6Zzg2yyDcejTtqbMM6sjSyhHBUqpAHHhzxn2ZqrTRXNtc2zmKLDSR28k8bY6ZG9Ea4iPWBwc5OOPUatm07x4o5FU9LpRsOhGtcA419Xtz7KcRjKqTx4A8e3t8a8maeN0+TVGp9EZf7EMlzFMuAwR0JIyuMqwJx1jjjxNdJmaJuhhOqdwDJKRwjXqwO3ngVYRhVyeQGT7KrW7Vys0bTA6jI76j2FSV0+AxXZPZHgJuTp9HeLZ8UQMj+kwBZpH4twGSePL2Vy3X2ILrTfXS6y/pW8T8UhiPqsFPDpGXBJ6s4r1vOhNnchcljDLgDn6p5VK3e3Ft7SGVIpJkcQqiwrqOHAw3coHXVmkjdt9leobVJFe3hs44NoRmO3MguIZA8cSLktGyaXxkAcGKk56xUdZWwu7kJda4Zo2VrazlUiExxsMsSPRmcrnhk6RjhzNTOztuwzbQ6bUSjhrO2KqWV2X5WZiRwUZVVGcZ0mpLfK4Gq1jXjcPcRNGAMsFQ6pH7l6PUCfrAdda/Tju3FG+VUWUCorb270F2AJkyy+pIDpkT/S44j7qlqMVNq+CKbXKKDY7izQ3kEq3CyRRmTUHT5VkdCpQlcKwyVPIcqhd6NgeYPrQf3Nz/wDHcn1e6M9XYTjka1jFcbu1WRGR1DIwKspGQQeYNU5NPCcNlcGjFqskMm++TNfJ9Jp2lIOqW2BPjG+Afc591ajVK3Q3Lazu5ZTIHj0dHAvHWiFtZDk88YUDuFXWu4Mbx41F+COpyLLlc15CiiirigKKKKAwzZ0RvZLeS4eRulSaZx0jhSyuFEYUHAUA8h2VZhu9aj/w8R8UB++ojZsfRyxJ+ju76H2HXIP4RVqqyJ5uaUt1WJuTEIb25jRQsckMEgVQAAytIjHA6yDH9kVeao+xX07Ri+vbzj7DxH+o1eag+zbhdwTAUtIKM1wtFqv75bzw2MDPI4DlW6NB67tg4wOzPXyqM3635SyHRRASXTDIT5qA8nk7B2DmaxXa9xJM/STOZJZGALnsznSo5KoHUKuxYZT58ElGzmF0xY7E4+7jWi7sbhwCOKSd2myqMFPoxjgCOA4tjvPsrPbn1WH1T91OIb2WTzcSSyOge3XQWITTrRdOlcA8O2r9biyTSWOVJLkuTS7Nv2nPEIJY0ZMiKT0Vx1KeoU2vdopbwh3yeAAUesxxnAHsPsBpxvTZpFEGRQoCyphQB66HHxA99R21NkecLH8oUARlIABysgAbGfVbHAMOQJrwc8VGa3Msxybi6JPeKRxbSFASSjZ04LAaTnGevqzUZuns8wWqIQATqcqvJdZ1aR24BAz3VZCAy4PIjHsIxVbvhKLXTGGLjSjaMawoYBymeGrTnGe2uZOUl4Ow4slUcMOGCOI7RwyCPgahG3dOOjW6nS2Oc2ylQmDzUPjWqc/RDU53btTFAFKdHl5XEeclFd2ZVJ+kARnvzTy9u1iXW+Qg9ZsZCjtbsHfVKlKDaiyxpSVyRWdubBnjeN9nfIniJAkojQgABTpKOpI5Z05xSbGg2jbu0zQW88zDSZJbuUyaeelT0IVBnqAFWq3uUkAZHVlPIqQR8K9TzKgLOyqo5liAB7TVkdRkiqISxQfI43e3h84LRyRNBOgBaJiDlTydGHB1zwzzHWKnapG77G7vFuY8+bwxyRiTGOmeQrnR2ooXn1k8OVXevRxyco2zHNJPgKKKKmRCiiigCiiigCiiigMq2nEI76dTzF1DMvhPHoPx11OVEb+R6NoM2fWt7Vv2V0Mn3MalzVkTztSqmcbZtN9Zt2meP7Uer/pir6Kz+4IWW2c/NuIv38x/1VoFRl2adM/YGao3lA34FrmC3w1yRxPNYQfnN2t2L7+FV3yubwS9MLWGYoqxhpBGxDFmJCqxHEAAZx15rPchFyTq6yxOWY9ZJJ4mtGHT7vdLo1KPk64OWZmLO5LO7HLMx6ya5XFvrxxIwcjHur3DJqAOCM9tK74x3nHwJ/lXpVHbXgtrgZ3kSxoSBxOAW5sAeB4nuqXGxJxZ292BmOaVYwiqcx4cBGJ6wxB8OFQ1/JqYL1LxPj1e6t03AupZdkRsFQSKkiIAPRPRllU47fRFYdTNxft6ISdExvjGWsJ8DLLEzAfWQagPeMUw2ZdpLFG6MCGRGGD1ECuW09pRmHAuQ2qGYDLjJmIxpYDj9IBe0EVnex9Vq69Fbv5zb5N4ABl4m4l8/nNWda4yeBFeTnw+p0WYJVdl9iv45ZLhJmUdCQsUTPgyMVB1lc+kMnA8DTyOzMEgTUWR19Ek8dSjiM+HEV6QRyqr4V1IBUkAjBGQQa43kIVcpGupSrKyKAcg8iBzyMjIrPHLCUdkkWOEk9yY/IqOudrWwJieeEMQQUaRAxzwIwT10txdpMp6aRIo+RjDjpD3MeBHgBmvNhutaSaWe3hSFTlItKjUfpyDr8D4muR01+Tss1LoYbm7KtSZLWW3hM1vjTJ0ahpYG/w31DmQPRPevfVqj3YswQ3m0ORyJRSR4ZzimVvb2Nq5eIojaSoSM5wCckBF5camdjyFoULAg4wdQIPDhkg9vOt8VS5MjfI6VccByFeqKKkRCiiigCiiigCiiigCiiigM48plsTcW5XiZYLqEDtfSJVH7jV1s7tZE1cR1EMCpUjmCDyp35XrPVs2SVciWBo5I3BIKnWqMQR2ozj21UvJDsOG9ime8RppElCgStIQFKBh6BODxJ5ipKVFGXDvd2PNvbZh0rGsiNM0kWiNTqYsHUjgOVW3f7ejzG3ygBuJMrEp7ccXb6q/gKzzfLYfm22YZreNI4YltZXAwqqOkKMQBz4AVDbzbaN7dST5+TyY4R2Rrwz+sQW9o7KsxQ9SdFmHDtVEWEOouzFpGyWc+sxPEk00uygYKcAHiTjq7M99PqQivVcFtpGp9HFbpOpl94rlPMA2c5CKW9p4D+dXTdKwVrYMYw2p5DkrnkxX+QqC3X2St1exQlRpeeRnA4fJxu7Hl1eqPbWCOseRyjX2iSaRERRoFBcjJ4kk9Z41uPkjx/ZkWDka5/8A7GrPNtbsR24vo44cmFw6HBZtACTKuTxxwIrbdnlDGhQAKyhhpAAwRnkPGs89SsqquiE+kNG2RGGdgow5y64GC30x9Fu3HPGedQu+W77yJ00BbpkGHVCAbiEHLRE/SIzpPA5PMZq20hFVSVqiszDZ+2I7QpEFke3mGq16NGdgTktDgcQRxI7BkdVTCXN5PwgtGiH6W6YIAO0RoWZvA6aid5LQ+dPa22D0hWcMCf7lMrAlz3NzCdZJ6jUpFvJcWk3RXKvcrIC0UkUaK4KjMiMuoDgPSGOOM15uDElcMva6fyvD/f5NLnPb7SR2buZGHE123nU/UzqBHH3Rxcl8Tk99Tf8AY8H6GP7C/hXvZe0Y7iNZYm1I4yD94I6iDwIr1tC/jgRpJXVEUZLMcAV6KSSpGdtvs9w2iJ6qKvgoFdqph3ou7jjaWyLF1SXTOpcdqxICwB7WI8KLXfGeUFYrTMsZKTa5QsSuOJVGwS/Ag5wOYqPqQ+SWyXwXPNGarJ3zgESswbpWLILYANPrU4ZdI6gfncsEHNN5N5rmNelmt40hGC4ExaWNOtyNIU45kBuQOCa68kV2zii34LfRSKc8qWpkQooooAooooAooooCC35tuk2fdp2wS/BSf5VW/JvPm4uB9OCylHeSsiH+FffV42hDrikT6SOvvBFZv5NJMTwZ5vYKD4xuo+GqgO3lRiHSnPKSyuQe/o2Rv66o+yt3EkTpCZY1ckxxiT1I/mgkgknGD7auvlaTpbiyhB9ZbjpB19FmEn2Erj300VccByHDHdUJ5JR+1l+KN8kA+68KjJllA7TIP5iou92ZGo+TkuHJ5AKhU+GVGfZmrbcwasHAJ6i3EL3gcs17jhC8uZ5k8z4morPkX4mXOKJbydpp2dBz5OePaWYmqfuVI9pMLoRmZWWVGjDKHjYyEtpyMH1eROedTGwtrzWcQha3MqKX0yRyLqwzFvSRscRnHA1zmurB3Lvs+dWYksVixknmT0bcTWaEpQlLjs5JKSpkn+U9tLfSai0azwIrLMpT01ZhjJ4MSrgZBPq1M7F2pPaxLC8ImSJQqSxSxhmUcBqRyMHGORxVMuLvZAGZLKUAEcXtpSMnhzNe7a72O+QtizY5jzGVgP3DXd8t26KZFxjtpsvse/lkDpll6B/oyjHuYZU+w1xn21Ld+jb6ooDzuGGJHH/BRh6I+uw8B11WrLa9hEfkbGVSOOUsHQ+8oKk4N7oCflRLb55G4QoreDn0fYSK7ky5K4jRCEcd8yRL2VkkSaIxpHE55kk82Ynizd5qrb1C8SItoWUxMJY5IgVkVl6njJOoFdSkqeR5VaoryNxlJEbsKupB9xqE2htS6WeO3SOAPMJCjtK5C6ACSyBM9fbjvrJjUnL5NM3FRGezt6YbeWKWJiYLoF5YVR2aJyuRKFUZUsfRYdZAIxxJfysbg+d3vycEfpwwPwWNR+dlB5yHng+rntqH3dkmsrhrNo5JXmDTjBVYg2pi+hmIHR+qQo4g6sjlUp/b8keVurSYMWbHRqssZXJ05Kk4ONOcgca1zWWtqXBRF429zYsm8EjvH5tbSyxHVqcqEB4ejpMhGeOeqvG71yVublZI3haZ1ljR8ekFRVcqy5U8QOGc0s2+kKetHcL3mE/yqI2pvakrwNEilYpNZaaaCE+o6AKJGz87iccu2qFim+Npb6kVzY/sr6K3ub13RxqmUdKsLsOEUWVLqpxz5Htp5Ndf2gpt7dXaOT0ZpmjdY1iPrhSwGt2XIGOWcmmWyNqxwKxO17VHlkaWRA0DoGbA0qSQSAoUZ7qdXe/PVDdx3D9SwWryHPewk0r4k1rjpFw2ZnqeGkaEgAAA5AYr0DWb7D23f9J0l50ugE6YIo4ACMYHSMXz7B19dSe0vKNDbrqkgnUZx+ZyfACTJ9grRRQpxfku1FVjdPfOO/dkSKaPSiyAyqAGViy5GCetTVnoSCiiigCiiigPJrHt2trwW97FrkAESX8TYDHSemTQDpB4kKfdWtXysY3CcGKsFPY2Dj44rLd2dpwJbxo0iJKi6ZFdgHDjIfVnjnUDUkirLkcFwjjvHtqOTaDT/KdCYIo0dopFUMGkLjLKMZynurkNs2/6aP2sKsZ2jDj/ABY8f61/Gmsm1rQetNB7WSoSxJvsjDXSSraRA2tB+mi/aL+NdF2hEeUsZ/XX8adttuw65YP3T/KuLbY2eeuFvCMn+movD+patdJ/gEW4Q8mU+0V7DDqI99R1xtrZOTqEJI4Y6E5/hqPiRFnE/m0kUTv0NuQmlWyMliCQ2T6XMYwKjLFSuy7FqXN1toe70afNyHxpLwA5OBgypnj1cM07jhsIwFS70KOQS7IUezVinMkYYYIBHYRwprsK0j6S6lKLhSsYGkYARNZ+LfCu4ZeDmqwuVOzrm3+btFh/7iJv4s14ZVPD+1Mg9TG1YH3rURseBcW2VXLpM54D5xRv51eNwdlxF7rMaEEwnBRSM6WBPLsxU1kt0Z5aOle4qEuwIHOTdwE9ojtw3vUg04t9hRDj51ESeGTHEx97MTWr/wBi2/6CL9mn4Vzfd20bnbQHxiT8Klx8EfSl+Yy993Y24m5U45YWMYz2ceFePyQtzzmB/UgP8SmtPO69n/lbf9kn4UfkrZf5S3/Yp+Fd3HPRl+YzeLdS2X84Ps24+6Oux2BAPzxHtiH9NaF+S1l/lLf9kn4Uv5L2f+Vt/wBkn4U3HPQl+Yzhth2/XcN+0jH8q9R7KtAMecN4eckA+wMK0YbtWY/8LB+yT8K9jd+1/wAtB+yT8KWh6D/MZyuyLI/ODeNw5/rqJ2lawWbSyIIwrRllOQSHj0EKCckZ4++mnlo2H/fIxbwcOgXUI0HW7AEhR4VFba2Eg2NaTpEFmWeWKYgemTqfGrwK49tNwWna7ZqPkosg8TXxZi07SBUz6MUYkY6B2nUWJPfV+rO/IbMTs4owIMc8i4IwcMEkH8ZrRKiaUqCiiigCiiigGm1L1YInlc4SNWY+AGffWEX+6Nxf7RjaZkBumMjKo9KGNQCRjlwBVc9bGtV8oEmqOC3/AE0yasfQh+WOe4lEX9auG5sOu6upj+bEcC93DpHx46o/s0BnPldsYIDb2VpAi6FMkhRMyHPorqbGTycnPdV48kG7SQWCSuimW4zIxIBIXJCLx+rg+LGozaMpk89lU+lPMYUPcpFuo8NQY+2tNs7cRxpGvJFVR4KAB91BwKLVPoL9kfhXsQgcgB4AV7FLQGP+VDc1J7+EqREZ4pCxC51PEV4+Olxx7q4HannZs1znzSArJ3TE9ER46Y2P63fVy8pUghS2uTyhlYNgZOJEZcDHawjqm7FtSiEsMSSs0j9zOc49gwPZUMjpFuKNskKZWraNnXEnW/nL+8so+AFOpXwCewE+6uM8ejZiqeuOJfa7KP6qjh8lmfwiOtR8vGg/M24z39JhQP8Almr/AOT1eNyfrxD3Rj8ao116FzE3VIrxnxX01/rq8+To5F0f+Oo90Udch9wy/aXKiiirjMFFFFAFFFFAFFFFAUfeMY2iD22v3Sf71GSpjZ10R+ZvVk/ehc/BmqS3s4bRg+tbTj3SQn+dMBFqg2rH1tCkgHfodQffGPdXfAJndCbF1cx/SSCUHt9eM/wL76t9UPdmf+9wN1S27r7R0cg+Bar5XAFFFFAFFFFAUfeGXXfgdUMH70zf/mMe+nW579HYyzn573M3sBIU/ZQVXNo3pxtC4HE9JKqeESiIY/WUmrHvAqWmyXiBA026xDj1sFj+9q6CubHhyLCM83ljdu8qrTEn2itPFZvse+ibaFsokQrHFOxIYcDiNFz2cC9X47Sh/SJ9oUYHYoNMjtaH9IvvrydswfpF+NcBUfKJOZJre3HqLmeQdpU6Yge7Otv1RUNXTfW00NPeW90jMVDNDIjMMIMARspBUY1HBzzNVS/2pewkdJHCqtxWQdIyEYz1cRw7cVTOLfJoxSilRNbafEEuOeggeLeiPiadb2OI7aMHOOlgGACThTqwAOfq1T1vZJ5Ila4RtUsQ6OIAA+kDxySTyqzeUCUrHDjmZvjocj412D9jYyfckVva28Jd00QSaY5FYscBiR81Rnr4+ynOy98Lu2eV1HRLIysY3h6RfRULkspyMgCmtqnpt2R4UeJGWPicj3U8rE9Q1wka1p1LsuexvKgDjziEaP0sDFwO9ozhgPDVWh2V2kqLJGwdGGVZTkEdxr552iixAyr6LDHDkH4+qR29hq7eTXbfQmdTqMB0suBkCU51hcnljQTjrrTgzOfZlz4VDlGr0VAnemL6MnuX8aT8qovoye5fxrSZifoqv/lVH9B/3fxpDvUn0H+FAWGiq7+Vafo294pPyrT9G3vFKBF77eje2R+ktynwRv6aa7MH97uIz+esj/y3Yf8AWprvdtcTXFhhSuJpRxI+dDIf6a9S3Qgu7eUgkFZ4SBz9NQ4+Mdd8Aa7uz6U2bIepokP/AKkZi/iK1qQrGoL5RYQ4I6TUnRICNbOsoKqB28K2RDkUYPVFFFcAUUUUBnCbl3hjFu72/RlwXlXpOkYa+kb0CMZbiOfXU1dbnawVZ1ZTzDJkHx41bKSu2Cl2+5PRjEYiUfVXT9wr2d15u1Pefwq5UhpYKZ+TU/Yv2q8ndyf6K/aFXWilnCjzbszMrKVGGBB9IciMVAQ7NvDFbR+azdJE6K7HowhUBoy2S3EFSDyrVzRXLOmUby7N81e2klREUz8ZOGFwkjcSOQJAGT2023itRfTWkEUgyzyPlGQkBIyc8cjmRWl7xf8Adpv9DfcKxnyH/wDf3/0v91PB1Fgj8mVwM4ml4kk/4PM+yug8ms3zppz3B4R9yZrV6Sq9kfgn6k/kzS18nYQ56IOe2STWf3jj4VKpu1MBgIoA5AMuB7qu9LU066K3z2Ur8nJ+xftCl/JufsX7VXSipWcKYN2Zvqfa/wBqX8mZu1PtH8KuJopYKh+S8v0k95/ClG60v0k+P4VcBRSzpn23N1J1EUsaiVopVfo1IDMNLIcFsDOGJrlFsi6upYdds0MccokZpJI8kAMCqqhOc5I5itEek7K4CMsN27WBzJFbwpIebqihvfUqKWigCiiigCiiigP/2Q==" alt="دانلود سوالات کنکور"></div><div>برای دانلود بر روی&nbsp;<a href="http://s3.picofile.com/file/8193506784/rekhtesasinah.pdf.html" target="_blank" title="دانلود سوالات ریاضی کنکور 94">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید</div> text/html 2015-04-11T04:34:02+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه کتاب کار ویتامین ریاضیات 1(کتاب کار ریاضی اول دبیرستان) http://vmath.mihanblog.com/post/523 <div style="text-align: justify;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#993399" size="4">هنوز برای یادگیری ریاضی اول دبیرستان زمان باقیست</font></b></div><div><font color="#993399" face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><b><br></b></font><div><b><font size="3">اگر قصد گرفتن نمره بالا در ریاضی اول دبیرستان دارید</font></b><div><b><font size="3">اگر تصمیم گرفتید ریاضی را به صورت پایه ای یاد بگیرید</font></b></div><div><b><font size="3">اگر قصد شرکت در کلاسهای تقویتی را دارید</font></b></div><div><b><font size="3">اگر میخواهید دبیر خصوصی بگیرید</font></b></div><div><b><font size="3">اگر میخواهید نمره ریاضی &nbsp;ترم اول را جبران کنید</font></b></div><div><b><font size="3">و......&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3">ما کتاب </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#009900">کار ویتامین ریاضیات 1 </font><font size="3">را پیشنهاد میکنیم .</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);">تخفیف ویژه</span><font color="#cc0000">: با خرید بیش از 20 جلد کتاب از 30 در صد تخفیف بهره مند شوید.</font></font></b></div></div></div><div><b><font size="3"><font color="#cc0000"><br></font></font></b></div><div><b><font size="3"><font color="#cc0000">سفارش : &nbsp; </font><font color="#006600">09155227102</font></font></b></div> text/html 2014-12-20T07:46:33+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه تجزیه سم لوید http://vmath.mihanblog.com/post/520 <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/9/97/64_%3D_65_1.0.gif/220px-64_%3D_65_1.0.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><strong>مساحت مربع از مساحت مستطیل یک واحد کمتر است!</strong><p style="text-align: justify;"><strong>چهار قطعه با مجموع مساحت ۶۴ در کنار هم قرار گرفته‌اند ولی بعد از جابه‌جایی ۱ واحد به مساحت آنها اضافه می‌شود در حالی که قطعات تغییری نکرده‌اند پس مساحت کل هم نباید تغییر می‌کرد!</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>علت این پدیده، شیب متفاوت قطعه‌ها است، برای مثال قطعه آبی و سبز در حالت دوم هم‌پوشانی دارند و قسمتی از هر کدام با هم منطبق می‌شوند. شیب وتر قطعه آبی برابر ۰٫۳۷۵ است که روی ضلعی از قطعه سبز قرار می‌گیرد که شیب آن ۰٫۴ است. نزدیکی شیب‌ها باعث می‌شود این تفاوت در نگاه اول نمایان نشود.</strong></p> text/html 2014-12-07T15:38:45+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه فرمول های اتحاد ها http://vmath.mihanblog.com/post/519 <a name="19"></a> <h2 class="hl"><a href="http://www.riaziat.blogfa.com/post/19">انواع اتحادها</a></h2> <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,'DejaVu Sans',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><h3 style="color: black; background-image: none; font-weight: bold; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-size: 19px; "><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.B1.D8.A8.D8.B9_.D8.AF.D9.88_.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87_.D8.A7.DB.8C"><strong>مربع دو جمله ای</strong></span></h3></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,'DejaVu Sans',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/c/5/1/c51cfe8edbc34c3fbdce6d3d8049c911.png" alt="(a+b)^2=a^2+b^2+2ab\,\!"></strong></span><p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; line-height: 21px; "><strong><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/0/3/9/0399c1bd8e26ad9e96052963f31b96c6.png" alt="(a-b)^2=a^2+b^2-2ab \,\!"></strong></span></font></p><h3 style="color: black; background-image: none; font-weight: bold; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-size: 19px; "><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.B1.D8.A8.D8.B9_.D8.B3.D9.87_.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87.E2.80.8C.D8.A7.DB.8C">مربع سه جمله‌ای</span></h3><div><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/a/6/9/a692748e621618b4667ca7f088b536bc.png" alt="(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc \,\!"></span></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,'DejaVu Sans',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><h3 style="color: black; background-image: none; font-weight: bold; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-size: 19px; "><span class="mw-headline" id=".D9.85.DA.A9.D8.B9.D8.A8_.D9.85.D8.AC.D9.85.D9.88.D8.B9_.D8.AF.D9.88_.D8.AC.D9.85.D9.84.D9.87">مکعب مجموع دو جمله</span></h3><div><span class="mw-headline"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/1/4/7/147409703a41dceb88596b19fb49590c.png" alt="(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \,\!"></span></div></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma,'DejaVu Sans',sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><h3 style="color: black; background-image: none; font-weight: bold; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.17em; border-bottom-style: none; font-size: 19px; "><span class="mw-headline" id=".D9.85.D8.B2.D8.AF.D9.88.D8.AC">مزدوج</span>&nbsp;</h3><p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/3/f/3/3f33a5e1cbb10eab1f5010b917c97c2d.png" alt="(a-b)(a+b)=a^2-b^2 \,\!"></p></span> text/html 2014-11-15T04:10:54+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه انسانها از دیدگاه دکتر علی شریعتی http://vmath.mihanblog.com/post/515 <p dir="rtl"><strong>دکتر شریعتی انسان ها رو به ۴دسته تقسیم کرده است.</strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;<strong><font color="#ff0000">۱.آنانی که وقتی هستند‌،هستندووقتی که نیستندهم نیستند.</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong>عمده آدم هاحضورشان مبتنی به فیزیک هست.تنهابالمس ابعادجسمانی آنهاست که قابل فهم میشوند.بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.</strong></p> <p dir="rtl"><strong><font color="#ff0000">۲.آنان که وقتی هستند،نیستند ووقتی که نیستند هم نیستند.</font></strong></p> <p dir="rtl"><strong>مردگانی متحرک در جهان،خودفروختگانی که هویت شان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند.بی شخصیت اند وبی اعتبار.هرگز به چشم نمی آیند،مرده وزنده شان یکی ست.</strong></p> text/html 2014-11-09T15:09:00+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه محیط خانه در شب های امتحان http://vmath.mihanblog.com/post/513 <font size="2"><span style="font-weight: bold;">اضطراب و دلهره پیش از امتحان، مسئله جدیدی نیست و تقریبا نمی‌توان برای از بین بردن نگرانی‌های قبل از امتحانات پایان ترم راه حلی پیدا کرد اما می‌توان با تدابیر خاصی این استرس را کم کرد. </span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">اضطراب و دلهره پیش از امتحان، مسئله جدیدی نیست و تقریبا نمی‌توان برای از بین بردن نگرانی‌های قبل از امتحانات پایان ترم راه حلی پیدا کرد اما می‌توان با تدابیر خاصی این استرس را کم کرد... </span></font> text/html 2014-11-06T05:45:14+01:00 vmath.mihanblog.com الهه آگاه کتاب کار ریاضی اول دبیرستان http://vmath.mihanblog.com/post/512 <font style="color: rgb(153, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 51); font-weight: bold;" size="2">با عرض سلام خدمت همکاران و دانش آموزان عزیز :</font><br><br><br><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="4">قیمت چاپ هشتم کتاب کار ویتامین ریاضیات :11000 تومان می باشد،<br>&nbsp;درصورت خرید بیش از 20 جلد میتوانید<span style="background-color: rgb(102, 0, 0);"></span></font><span style="color: rgb(51, 0, 51);"></span><font size="3">از <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">25 درصد </span><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-weight: bold;">تخفیف بهره مند شوید.</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">