تاریخ : پنجشنبه 23 مرداد 1393 | 12:34 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1 ) درستی عبارات زیر را ثابت کنید.

(2 sin x + cos x) / cos x = 2 tan x + 1   

Sin2 x (1 – cot2 x) – cos2 x (1 – tan2 x) = 2 (sin x – cos x) (sin x + cos x)   

2 ) عبارت زیر را بر حسب sin x بنویسید.

Tan2  x * cos2 x + (1/sin x)    

3 ) عبارت زیر را بر حسب tan x بنویسید.

Tan x / (tan x + cot x)    

4 ) اگر tan x = (a + b)/2 و cot x = (a – b)/3، چه رابطه‌ای بین a و b برقرار است؟


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نمونه سوالات ریاضی 1،  نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: نسبتهای مثلثاتی، اتحادهای مثلثاتی، روابط مثلثاتی، تمرینات نسبتهای مثلثاتی، نمونه سؤالات نسبتهای مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1391 | 07:08 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1)      cos a + cos b = 2 cos (a + b)/2   *  cos (a – b)/2

2)      cos a – cos b = -2 sin (a + b)/2  *  sin (a – b)/2

3)      sin a + sin b = 2 sin (a + b)/2   *  cos (a – b)/2

4)      sin a – sin b = 2 cos (a + b)/2  *  sin (a – b)/2

5)      فرمول کاشانی که در هر مثلثی صدق می‌کند :

a2 = b2 + c2 – 2 b c cos A


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3 

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: نسبت‌های مثلثاتی، روابط مثلثاتی، اتحادهای مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1391 | 06:42 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1 ) حاصل عبارت زیر چیست ؟

Sin 30 * cos 60 + cos 30 * sin 60 = ?

2 ) درستی تساوی زیر را تحقیق کنید.

(tan 60 – tan 30)/[1 + (tan 60 * tan 30)]

3 ) در مثلث ABC، tan B * tan C = 1، نوع مثلث را تعیین کنید.

4 ) در مثلث قائم الزاویه، عبارت sin2 A + sin2 B + sin2 C برابر چیست ؟

5 ) ثابت کنید :

(1 – sin2 x) (1 + tan2 x) = 1

Cos2 x – sin2 x = 1 – 2sin2 x

Cos4 x – sin4 x = 2cos2  - 1 


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3برچسب ها: تمرینات نسبتهای مثلثاتی، نمونه سؤالات نسبتهای مثلثاتی، نسبتهای مثلثاتی، روابط مثلثاتی، اتحادهای مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1391 | 06:14 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1)      Cos (a + b) = cos a * cos b – sin a * sin b

2)      Cos (a – b) = cos a 8 cos b + sin a * sin b

3)      Sin (a + b) = sin a * cos b + cos a * sin b

4)      Sin (a – b) = sin a * cos b – cos a * sin b

5)      Tan (a + b) = (tan a + tan b)/(1 – tan a * tan b)

6)      Tan (a – b) = (tan a – tan b)/(1 + tan a * tan b)


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: نسبت‌های مثلثاتی، روابط مثلثاتی، اتحادهای مثلثاتی، مثلثات، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، کتاب کار ریاضی، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد، کنکور ریاضی، ریاضی کنکور، استخدام، استخدام ریاضی، آزمون سراسری، منابع ریاضی آزمون سراسری، ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی دبیرستان، حل تمرین ریاضی دبیرستان،  

تاریخ : دوشنبه 3 مهر 1391 | 06:46 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1)      cos 2a = cos2 a – sin2 a = 2cos2 a – 1 = 1 – 2sin2 a

2)      sin 2a = 2 sin a * cos a

3)      cos2 a = 1/2 (1 + cos 2a)

4)      sin2 a = ½ (1 – cos 2a)

5)      cos a * cos b = 1/2 (cos(a + b) + cos(a – b))

6)      sin a * sin b = 1/2 (cos (a – b) – cos (a + b))

7)      sin a * cos b = 1/2 (sin (a + b) + sin (a – b))


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: اتحادهای مثلثاتی، نسبت‌های مثلثاتی، روابط مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : دوشنبه 3 مهر 1391 | 03:56 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1 ) cos4 x – sin4 x = 2cos2 x -1

2 )  (2sin x + cos x)/cos x = 2tan x + 1

3 ) [(sin x – 1) / (sin x + 1)] + [(sin x + 1) / (1 – sin x)] = (4tan x) / cos x

4 ) sin2 x (1 – cot2 x) – cos2 x (1 – tan2 x) = 2(sin x – cos x)(sin x + cos x)

5 ) (tan x + cot x + 2) (tan x + 2 + cot x) = (tan x – cot x)2


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: روابط مثلثاتی، نسبت‌های مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 07:22 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1) sin2 x + cos2 x = 1

2)  tan x = sin x / cos x

3)  cot x = cos x / sin x

4)  tan x = 1 / cot x

5)  1 + tan2 x = 1 / cos2 x

6) (1 – sin2 x) (1 + tan2 x) = 1

7)  cos2 x – sin2 x = 1 – 2sin2 x


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: نسبت های مثلثاتی، روابط مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات


نسبت‌های مثلثاتی زوایای مهم در جدول زیر آمده‌است : 
60  درجه

45  درجه

30  درجه

0 درجه

نسبتها

3/2

2/2

1/2

0

Sin x

1/2

2/2

3/2

1

Cos x

3

1

3/3

0

Tan x

3/3

1

3

بی نهایت

Cot x360درجه

270درجه

180درجه

 90  درجه

نسبتها

0

-1

0

1

Sin x

1

0

-1

0

Cos x

بی نهایت

بی نهایت

0

بی نهایت

Tan x

بی نهایت

0

بی نهایت

0

Cot x
کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: تعیین نسبت‌های مثلثاتی زوایای مهم، نسبت‌های مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 05:30 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

تعریف دایره‌ی مثلثاتی :

دایره‌ای است جهت دار ( جهت آن، خلاف جهت عقربه‌های ساعت)، با شعاع واحد (1) .

نکته : بیشترین مقدار برای sin x و cos x همواره 1 و کمترین مقدار 1- است.

نکته : روی دایره‌ی مثلثاتی، اگر روی محور xها به فاصله‌ی 1، موازی محور yها رسم کنیم،

 محور tan x به وجود می‌آید.

نکته : روی دایره‌ی مثلثاتی، اگر روی محور yها به فاصله‌ی 1، موازی محور xها رسم کنیم،

 محور cot x به وجود می‌آید.


کلمات کلیدی مرتبط :

ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: دایره‌ی مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 05:19 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1)      1/(sin4 x) – 1 = 2cot2 x + cot4 x

 

2)      Sec x = 1/cos x

 

3)      (tan x – sin x)/sec x = (sin3 x)/4(1 – cos x)

 

4)      Sin x (1 + tan2 x) + cos x (1 + cot x) = sec x + cos x

 

5)      Sin2 x (3 + cot2 x) + cos2 x (3 + tan2 x) = 4

 

6)      [(1 + cos x) / (1 – cos x)] – [(1 – cos x) / (1 + cos x)] =

            [(4cot x)/sin x]


کلمات کلیدی مرتبط :

     ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: نسبت های مثلثاتی، روابط مثلثاتی، مثلثات،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 05:12 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

1)      [tan2 x / (1 + tan2 x)] + [cot2 x / (1 + cot2 x)] = 1

 

2)       (1 + tan x + tan2 x)  / (1 + cot x + cot2 x) = tan2 x

 

3)      (1 – sin x) ( 1 + sin x) (1 + tan2 x) = 1

 

4)      (1 – cos x) (1 + sec x) cot x = sin x

 

5)      [(sin x + cos x + 1) (cos x + sin x + 1)] / 2sin x = cos x


کلمات کلیدی مرتبط :

     ریاضی اول دبیرستان   , ویتامین ریاضیات   , آموزش ریاضی   ، آموزش ریاضی دبیرستان   ، کتاب ریاضی ، کمک درس ریاضیات ، علم ریاضیات ، آموزش ریاضی اول دبیرستان ، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی ، الهه آگاه ، کتاب الهه آگاه ، حل تمرین ریاضی ، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات ریاضی ، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان ، نمونه سوالات امتحانی ریاضی ، اعدادو نمادها ,مجموعه, توان رسانی و ریشه گیری ,چند جمله ایها, اتحاد, معادله درجه اول , معادله خط , نسبتهای مثلثاتی,عبارت های گویا,معادله درجه دوم , نامعادله,کتاب کار,ریاضی اول دبیرستان , ویتامین ریاضیات1,تجدیدی , کمبود ساعات آموزشی, مجموعه اعداد


منبع :  http://vmath.mihanblog.com/post/3

طبقه بندی: نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: مثلثات، روابط مثلثاتی، نسبت‌های مثلثاتی،  

تاریخ : شنبه 1 مهر 1391 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

heart-black