دوست عزیز برای دیدن سؤالات اینجا را کلیک کنید....


طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  نمونه سوالات ریاضی 1،  نسبتهای مثلثاتی،  معادله درجه اول و معادله خط،  چند جمله ایها و اتحاد،  توان رسانی و ریشه گیری،  مجموعه، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1392 | 10:58 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

اعمال روی رادیکالها        ضرب را در آرشیو مشاهده کنید...

تقسیم رادیکال ها:برای تقسیم رادیکال به صورت زیر عمل میکنیم:                           


توان رادیکال:برای به توان رساندن را دیکال ها فقط عدد زیر رادیکال به توان میرسد: 

                               

قاعده ی1:اگر رادیکال به توان فرجه اش برسد عدد از زیر رادیکال خارج میشود:      

                                      

قاعده ی2 :اگر توان عدد زیر رادیکال با فرجه ی رادیکال برابر باشد به صورت زیر آن را ساده میکنیم:                                

                                    

قاعده ی3:اگر توان عدد زیر رادیکال مضربی از فرجه باششد می توان آن را ساده کد: 

                                                                                                                        

گویا کردن مخرج کسرها:اگر در مخرج یک کسر رادیکال وجود داشته باشد برای ساده تر شدن محاسبات می توان مخرج را به یک عدد صحیح تبدیل کرد  این عمل را گویا سازی مخرج کسر می نامند که طبق این عملیات انجام میگیرد: 

                  

طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1392 | 09:53 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

ریشه گیری:اگرآنگاه عدد a را ریشه دوم b گویند.ریشه دوم عدد b را که مثبت است را به صورت  نشان میدهیم

اعمال بین رادیکال ها:

1-جمع و تفریق رادیکال ها:برای جمع و تفریق کردن دو رادیکال فقط رادیکال های مشابه را را به صورت زیر جمع و تفریق میکنیم:              

توجه:منظور از رادیکال های مشابه رادیکال هایی هستند که هم عدد زیر آن ها و هم فرجه هایشان مساوی باشند بنابر این  و  مشابه نیستند همچنین  و مشابه نیستند

-ضرب رادیکال:

الف)ضرب عدد در یک رادیکال:برای ضرب یک عدد در رادیکال عدد را در ضریب پشتی رادیکال ضرب میکنیم(نه در عدد زیر رادیکال)

                         

ب)ضرب رادیکال در رادیکال:برای ضرب کردن رادیکال در رادیکال فقط رادیکال هایی را در هم ضرب میکنیم که فرجه هایشان برابر باشند

طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1392 | 11:31 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

توان:هنگامی که بخواهیم عددی را چند بار در خودش ضرب کنیم به طور خلاصه نویسی باید از توان استفاده کنیم

ضرب عدد توان دار:اگر a و b اعداد حقیقی وm و n اعداد طبیعی باشندanxbn=(ab)n 

                            an x am =an+m

تقسیم: اگر a و b اعداد حقیقی و m و n اعداد طبیعی باشند             an÷bn=(a/b)n  

         an÷a=an-m             

نکته:اگرa یک عدد حقیقی وmوn اعداد طبیعی باشند. 

نکته:اگر توان عددی برابر با صفر باشد جواب آن یک میشود:     1=a0

نکته:اگر عددی توان منفی داشته باشد برای بدست آوردن جواب آن باید معکوس آن عدد را به توان مثبت نوشت و در کسر نیز اعداد با توان منفی را از صورت به مخرج میبریم و مثبت میکنیم ویا بلعکس:

                                                                        
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  نمونه سوالات ریاضی 1،  توان رسانی و ریشه گیری، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392 | 09:01 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

علاوه بر سؤالات زیر کافیست به آرشیو مطالب ما سری بزنید....نمونه سؤالات اتحاد(آرشیو)

1 – حاصل هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از اتحادها بنویسید.

الف) (x - 1)2

2 – هر یک از عبارت های زیر را ساده کنید.

الف)

(2x + y)(4x2 - 2xy + y2)

 


(a - a2)(a2 + a3 +a4)

3 – در جاهای خالی عبارت مناسب قرار دهید.

الف)

(...+1)2 = x 2+ 1 + ....

 

ب)

(2x - ...) 2= ... - 12x + ....

4- هر یک از اتحادهای زیر را ثابت کنید:

الف)

 (x - y)2 = (x + y)2 - 4xy

 

ب)

(1-x)(1+x)(1+x2)(1+x4)(1+x8) = (1-x16)
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  نمونه سوالات ریاضی 1،  چند جمله ایها و اتحاد، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 14 مهر 1392 | 10:34 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

این هم پست امروز به درخواست دوستان که خواسته بودند روش دلتا رو توضیح بدیم....البته در پست های قبلی هم این روش توضیح داده شده بود اما اینبار کامل تر برای دیدن پست های قبلی اینجا را کلیک کنید

معادلات درجه دوم و اثبات روش دلتا                     

در معادله درجه دوم داریم:

ax2 + bx + c= 0

با حل معادله ی فوق مقادیر x را بدست می آوریم، توجه کنید که a برابر با صفر نمی‌تواند باشد چون در این صورت معادله از نوع درجه اول می‌شود. پس با شرط a≠0 معادله را حل می کنیم :


a(x^2+ {b \over a} x+ {c\over a}) = 0

اگر ضرب چند عبارت برابر با صفر باشد پس حداقل یکی از آن‌ها صفر است، از آنجا که a بنا بر شرط اولیه نمی‌تواند صفر باشد پس عبارت داخل پرانتر صفر می‌باشد، پس داریم :

x^2+ {b \over a} x+ {c\over a} = 0

برای حل معادله آن را تبدیل به مربع کامل می کنیم :

( x^2 + {b \over a} x ) + {c \over a} = 0

( x + {b \over 2a} )^2 - {b^2 \over 4a^2} + {c \over a} = 0

( x + {b \over 2a} )^2 - {b^2-4ac \over 4a^2} = 0

( x + {b \over 2a} )^2 = {b^2-4ac \over 4a^2}

حالا از طرفین معادله جذر می گیریم تا مقدار x را درآوریم :

( x + {b \over 2a} ) = \pm\sqrt{b^2-4ac \over 4a^2}

x = \pm\sqrt{b^2-4ac \over 4a} - {b \over 2a}

x = {-b\pm\sqrt{b^2-4ac} \over 2 a}

در نتیجه معادله دارای 2 ریشهٔ زیر می‌باشد:

x_1 = {-b + \sqrt{b^2-4ac} \over 2 a}

x_2 = {-b - \sqrt{b^2-4ac} \over 2 a}


با توجه به اینکه عبارت \sqrt{b^2-4ac} برابر دلتا می باشد. به این عبارت میرسیم:

x = {-b\pm\sqrt{\Delta} \over 2 a}

و میبینیم که این روش اثبات شد!
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  معادله درجه دوم، 
برچسب ها: تاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 08:39 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

در این روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید خوب است به ده اصل گاندی وفادار بمانیم....

ماهاتما گاندی نیازی به معرفی ندارد. همه، مردی را که رهبری ملت هند را برای استقلال از سلطه انگلیس در سال ۱۹۴۷ بر عهده داشت می‌شناسند.

گاندی
چند نکته از عقاید گاندی را با هم مطالعه می‌کنیم.

خودتان را تغییر دهید

شما باید مظهر تغییری باشید که می‌خواهید در جهان ببینید. اگر خود را تغییر دهید، جهان خود را نیز تغییر می‌دهید. اگر شیوه تفکرتان را تغییر دهید، می‌توانید احساسات و اعمالتان را تغییر دهید و بنابراین جهان اطراف شما نیز تغییر می‌کند، نه  تنها به این دلیل که اکنون شما اطرافتان را با فکر و احساسات تازه‌ای می‌نگرید، بلکه به این دلیل که این تغییر می‌تواند به شما کمک کند تا دست به عمل بزنید، به شیوه ای که قبلاً فکر آن را نمی‌کردید ولی غرق در الگوهای فکری قدیمی خود بودید.

شما تحت کنترل هستید

شما می‌توانید اندیشه‌ها، واکنش‌ها یا احساساتتان را تقریباً در مورد هر چیزی انتخاب کنید.

نباید هیجان زده شوید، رفتار اغراق آمیزی انجام دهید یا به صورت منفی واکنش نشان دهید. البته ممکن است همیشه و بلافاصله این‌گونه نباشد. بعضی اوقات یک حرکت بدون تفکر انجام می‌شود. یا یک تفکر کهنه نمایان می‌گردد. وقتی بفهمید که هیچ چیز بیرونی نمی‌تواند احساس شما را کنترل کند، می‌توانید به تدریج این اندیشه را به زندگی روزانه خود وارد و آن را تبدیل به یک عادت کنید.   عادتی که می‌تواند به مرور زمان قوی‌تر و قوی‌تر شود. با این کار زندگی بسیار آسان‌تر و دلپذیرتر می‌گردد.

ببخشید و رها کنید

شخص ضعیف هرگز نمی‌بخشد. عفو و بخشش نشانه قدرت است. جنگ با بدی با روش اشتباه به هیچ کس کمکی نمی‌کند؛ و همان طور که در نکته قبلی گفته شد، این شمایید که انتخاب می‌کنید چگونه واکنشی نشان دهید. وقتی این تفکر را هر چه بیشتر وارد زندگی‌تان کنید، می‌توانید به طریقی دست به عمل بزنید که برای خودتان و دیگران مفید باشد. شما می‌فهمید که بخشش و رها کردن گذشته باعث کمک به شما و مردم جهانتان می‌شود.

یک مثقال عمل بهتر است از یک خروار حرف.

بدون عمل به جایی نمی‌رسید

یک مثقال عمل بهتر است از یک خروار حرف. ممکن است فقط حرف بزنید. یا به صورت بی پایان درس بخوانید و مطالعه کنید؛ و فکر کنید که به سمت جلو در حرکتید. اما در زندگی واقعی نتایج کمی کسب کرده باشید.

به این لحظه توجه کنید

چرا؟ زیرا زمانی که شما در زمان حال به سر می‌برید، در مورد لحظات بعدی که تحت کنترل شما نیستند، نگرانی ندارید؛ و این مقاومت که از انجام هرگونه عملی جلوگیری می‌کند، قدرتش را در نتیجه تصور نتایج منفی در آینده از دست می‌دهد؛  و بنابراین راحت‌تر می‌توانیم هم وارد عمل شویم و هم بر زمان حاضر تمرکز کنیم و بهتر عمل کنیم. همه انسانیم  وقتی شروع به اسطوره ساختن از افراد کنید، این خطر وجود دارد که دیگر نتوانید با آن‌ها ارتباط برقرار کنید. ممکن است کم کم فکر کنید که شما هرگز نمی‌توانید به چیزهای مشابه آن‌ها دست یابید، زیرا آن‌ها خیلی متفاوت هستند. بنابراین مهم است که به یاد داشته باشید همه ما گذشته از اینکه چه کسی هستیم، انسانیم.

پایداری

پایدار و محکم باشید. در آینده مخالفت‌های اطرافتان کمرنگ و نابود می‌شود؛ و مقاومت درونی شما و خود تخریبی که می‌خواهد شما را عقب نگه دارد و از پیشرفت‌تان جلوگیری کند، روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند. موفقیت و پیروزی به ندرت با آن سرعتی که می‌خواهید به دست می‌آید. یکی از دلایلی که افراد به آنچه که می‌خواهند نمی‌رسند، این است که
آن‌ها خیلی زود خسته می‌شوند.

من فقط به جنبه‌های خوب انسان‌ها توجه می‌کنم. از آنجایی که خودم بی عیب و نقص نیستم، علاقه‌ای به کشف خطاهای دیگران ندارم.

خوبی مردم را ببینید و به آن‌ها کمک کنید

من فقط به جنبه‌های خوب انسان‌ها توجه می‌کنم. از آنجایی که خودم بی عیب و نقص نیستم، علاقه‌ای به کشف خطاهای دیگران ندارم. بیشتر وقت‌ها، افراد ویژگی‌های خوبی دارند و همچنین ممکن است بعضی ویژگی‌هایشان چندان خوب نباشد. اما شما می‌توانید تصمیم بگیرید که به کدام توجه کنید. اگر به دنبال پیشرفت هستید، روی خوبی افراد تمرکز کنید. این کار باعث می‌شود که زندگی برای شما آسان‌تر شود همزمان که دنیا و روابطتان مثبت‌تر و دلپذیرتر می‌شود. زمانی که شما خوبی افراد را می‌بینید، کمک کردن به آن‌ها برای شما راحت‌تر می‌شود.

هماهنگ و قابل اعتماد باشید

خود واقعی‌تان باشید و تظاهر نکنید. همیشه بین اندیشه، گفتار و کردارتان هماهنگی ایجاد کنید. یکی از بهترین نکات برای بهبود مهارت‌های اجتماعی، رفتار یکسان و ارتباط براساس اعتماد است. به نظر می‌رسد افراد واقعاً به ارتباط درست و اطمینان بخش علاقه دارند؛ و زمانی که اندیشه، گفتار و کردار شما در یک راستا باشد، به لذت درونی بالایی می‌رسید.

رشد کنید و به تعالی برسید

پیشرفت مداوم، قانون زندگی است. شما همیشه می‌توانید توانایی‌ها و عادت‌هایتان را بهبود ببخشید و خود را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهید. شما می‌توانید درک عمیق‌تری از خود و جهانتان بدست آورید.
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  خواندنی‌ها، 
برچسب ها: تاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 08:35 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

انیمیشن های اثبات قضیه فیثاغورث

 

چند انیمیشن مربوط به اثبات قضیه فیثاغورث را در ادامه مشاهده نمایید.

فیثاغورث

 

اثبات فیثاغورث

 

قضیه فیثاغورث

 

انیمیشن فیثاغورث
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  خواندنی‌ها،  سرگرمی ریاضی،  نسبتهای مثلثاتی، 
برچسب ها: تاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

عدد گنگ

 

اعداد طبیعی، اعدادی هستند که برای شمردن به کار می‌روند. مجموعه اعداد طبیعی {... ,۳ ,۲ ,۱} است.

در این مجموعه عدد صفر وجود ندارد و با اضافه کردن آن، مجموعه اعداد حسابی به وجود می‌آید. این مجموعه یک مجموعه نامتناهی است.

در ریاضیات، مجموعه اعداد طبیعی را با نماد N یا \mathbb{N} نمایش می‌دهند. این حرف از آغاز واژه انگلیسی Natural، به معنای طبیعی، گرفته شده است.

اعداد حسابی همان اعداد طبیعی هستند که صفر هم به آنها اضافه شده است.

اعداد صحیح به مجموعه اعداد طبیعی مثبت و اعداد طبیعی منفی و عدد صفر گفته می‌شود. این مجموعه را در ریاضی معمولا با Z یا \mathbb{Z} (ابتدای کلمه zahlen که در زبان آلمانی به معنی اعداد است) نشان می‌دهند. مجموعه اعداد صحیح، مانند مجموعه اعداد طبیعی، یک مجموعه شمارای نامتناهی ست.

شاخه‌ای از ریاضیات که به مطالعه اعداد صحیح می پردازد، نظریه اعداد نام دارد.

اعداد گویا (یا به زبان دیگر، اعداد کسری) حاصل تقسیم دو عدد صحیح هستند، به شرطی که عدد دوم صفر نباشد. هر عدد گویا را به شکل a/b یا \frac {a}{b} می‌توان نوشت (که a و b اعداد صحیح اند).

در ریاضیات مجموعه اعداد گویا را با \mathbb{Q} نمایش می‌دهند. مجموعه اعداد گویا مجموعه‌ایشمارا است. این مجموعه، همچنین، زیرمجموعه‌ای چگال (dense) از مجموعهٔ اعداد حقیقی است.

اعداد گنگ، یا اعداد اصم، اعدادی حقیقی هستند که گویا نباشند، یعنی نتوان آن‌ها را به صورت کسری که صورت و مخرجش عدد صحیح باشند نوشت. مجموعه اعداد گنگ مجموعه‌ای ناشمارا است.

میدان تمام اعداد گویا و گنگ را اعداد حقیقی گویند و آن را با \Bbb{R} نمایش میدهند. اعداد حقیقی را میتوان با اضافه کردن عدد موهومی(i =\sqrt{-1}\,) بسط داد. اعدادی به فرم a +bi که در آن a و b هر دو عدد حقیقی هستند را اعداد مختلط مینامند.
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  خواندنی‌ها،  دانستنیهای ریاضیات، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1392 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

ضرب و تقسیم دو عدد گویا

در ضرب اعداد گویا باید صورت ها را در هم و مخرج ها را در هم ضرب کنیم. در تقسیم نیز باید کسر عدد دوم را معکوس کرده و در عدد اول ضرب کنیم.

مثال: حاصل ضرب ۵/۳ .  ۴/۶ چه مقدار است؟

                                                                       ۱۰/۹  =  ۲۰/۱۸  =  ۶/۴ .  ۵/۳

مثال: حاصل عبارت زیر را بیابید.

                                                   ۱۰/۹  =  ۲۰/۱۸  =  ۶/۴ .  ۵/۳  = ۴/۶ ÷  ۵/۳

نکته: در حالت کلی برای یافتن n عدد گویا بین دو عدد گویا با مخرج های مساوی و صورت هایی که دو عدد متوالی هستند می توان صورت و مخرج را در  n +۱ ضرب کرد.

مثال: ۳ عدد گویا بین دو عدد ۵/۴ و ۵/۳ پیدا کنید.

     ۲۰/۱۶ > ۲۰/۱۵ > ۲۰/۱۴ > ۲۰/۱۳ > ۲۰/۱۲      <=        ۲۰/۱۲ = ۵/۳      و      ۲۰/۱۶ = ۵/۴

نکته: علاوه بر روش های فوق می توان برای پیدا کردن عدد بین دو عد گویا صورت و مخرج دو عد را با هم جمع کنیم.

مثال: بین دو عدد گویای ۵/۴و ۳/۲ یک عدد گویا تعریف کنید.

                                                                                          ۵/۴ >  ۸/۶ > ۳/۲تمرین۴-۱:  

الف) جملات صحیح را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید.

۱) هر عدد صحیح ، یک عدد گویا است.

۲)  هر عدد گویا، یک عدد طبیعی است.            

۳)هر عدد طبیعی، یک عدد صحیح است.

۴)هر عدد صحیح نامنفی، یک عدد طبیعی است.

ب)مساحت مستطیلی با طول ۴/۱۳ و عرض ۲۶/۱۶ را به دست آورید.

ج)اعداد گویای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.             

۷/۳ و ۲۴/۵ و ۳/۱

د)حمیددانش آموز منظمی است. او ۳/۱ شبانه روز رااستراحت می کند. ۶ ساعت در مدرسه است.۴/۱ شبانه روز را به درس های خود اختصاص می دهد و ۸/۱ آن را به کار های پیش آمده اختصاص داده است. بقیه ی زمان را هم به فعالیت های ورزشی می پردازد. حمید در یک شبانه روز چند ساعت ورزش می کند؟

ه)عملیات زیر را انجام دهید.

                                                                 =( ۴/۳ . ۹/۱۴-) ÷ ( ۲/۳ + ۵/۴-)  (۱

                                                           =( ۲/۷ ÷ ۳) + ۷/۱۵ . (۵/۱۶ - ۳/۱۰)  (۲

*و) معلم ریاضی میترا و نرگس ۲۴ تمرین به عنوان تکلیف به آنها داده بود. میترا ثلث این تمرین ها را سر کلاس و ربع تمرین های باقی مانده را در مسیر باز گشت به خانه حل کرد. نرگس ربع تمرین ها را در کلاس و ثلث تمرین ها ر در راه حل کرد. کدام یک تمرین بیش تری حل کرده؟

پاسخ تمرین۴-۱:

الف)۱)ص                                    ۲)غ                                                             ۳) ص                                 ۴)غ

ب) ۲

ج)  ۷/۳   ۳/۱  >  ۲۴/۵

د) ۱ ساعت

ه)

۱)  ۵/۳

۲)  ۷/۸

*و) هر دو مساوی اند.( هر دو ۱۲ تمرین حل کرده اند.)

نمایش اعشاری و اعداد اعشاری (در این قسمت ممیز های کلفت، خط کسری و ممیز های نازک، ممیز می باشند.)

امروزه برای نوشتن اعداد طبیعی از دستگاه دهدهی استفاده می شود. این شیوه از نمایش اعداد طبیعی را نمایش اعشاری اعداد طبیعی هم می گویند. در این شیوه نمایش، هر رقم دارای ارزش مکانی است. مثلا در عد ۲۳۷، رقم ۷ در مرتبه یکان(۱۰ به توان صفر)، رقم۳ در مرتبه ی دهگان( ۱۰ به توان ۱) و رقم۲ در مرتبه ی صدگان(۱۰ به توان ۲) است. این به معنای زیر است:

                                                                         ۱ . ۷ + ۱۰ . ۳ + ۱۰۲ . ۲ = ۲۳۷

در این شیوه همه ی اعداد طبیعی را می توان نشان داد. برای نوشتن اعداد کمتر از یک می توانیم ارزش های مکانی به اندازه ۱۰/۱  و  ۱۰۲/۱  و   ۱۰۳/۱ و ... را نیز در نظر بگیریم. برای مشخص کردن این ارقام که در این ارزش های مکانی هستند، از ممیز استفاده می شود. مثلا در عدد ۴/۳، رقم۳ در مرتبه ی یکان و رقم ۴ در مرتبه۱۰/۱ است. یعنی:

                                                                                          ۱۰/۱ . ۴ + ۳ = ۴/۳

 

 در یک عدد اعشاری سمت چپ ممیز را قسمت صحیح و سمت راست ممیز را قسمت اعشاری آن می نامند. مثلا در ۴/۳، رقم ۳ قسمت صحیح و ۴/۰ قسمت اعشاری آن را نشان می دهند.

نکته: تمامی اعداد صحیح اعشاری می باشند که قسمت اعشاری آن ها صفر است.

جمع و ضرب اعداد اعشاری:

برای جمع اعداد اعشاری اعداد را طوری می نویسیم که ممیز ها زیر هم باشند. سپس اعداد را جمع کرده و ممیز را در جای خود می گذاریم. در ضرب اعداد اعشاری دو عدد را مانند اعداد صحیح ضرب می کنیم و به تعداد مجموع ارقام ممیز دو عدد ممیز را می گذاریم.

تمرین۵-۱:

الف) هر دسته از اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۱) ۱۰۳ . ۹۸                      و                ۱۰۵ . ۱              و          ۹۹۰۰۰          و           ۱۰۴ . ۸۹/۹

۲) ۱۰۰۰/۵۰۵          و          ۴۸۸/۰      و      ۲/۱-     و        ۴۷/۰        و        ۵۰/۲۶-        و     ۴۶/۰

ب)محاسبات زیر را انجام دهید.

                                                                                                               = ۱۹/۰ - ۵۵/۰  (۱

                                                                                                                  =  ۴/۰ + ۲-  (۲

                                                                                                                 = ۱۲ . ۰۴/۰  (۳

                                                                                                              = ۰۵/۰ ÷ ۲۲۰  (۴ 

*ج)کتابی با قیمت پشت جلد ۳۵۰۰ تومان، در نمایشگاه با قیمت ۲۸۷۰ تومان به فروش رسید. تخفیف چند درصد بوده است؟

*د)۶ خودکار مجموعا به قیمت ۷۵۰ تومان خریده و هر کدام به قیمت ۱۵۰ تومان فروخته شد. درصد سود چه قدر است؟

*ه)ناصر۵۰ سیب را ۹۲۰۰ تومان خرید. هشت درصد از سیب هافاسد بود و دور ریخته شد. اگر ناصر باقی سیب ها را به قیمت هر عدد ۲۱۰ تومان بفروشد، چه مقدار سود یا زیان می کند؟

 پاسخ تمرین۵-۱:

الف)

۱) ۱۰۵ . ۱    >    ۹۹۰۰۰    >    ۱۰۴ . ۸۹/۹    >    ۱۰۳ . ۹۸

۲) ۱۰۰۰/۵۰۵    >    ۴۸۸/۰    >    ۴۷/۰    >    ۴۶/۰    >    ۲/۱-    >    ۵۰/۲۶-

ب)

۱) ۳۶/۰               ۲) ۶/۱-               ۳) ۴۸/۰            ۴) ۴۴۰۰

ج)۱۸ درصد

د)۲۰ درصد

ه)۴۶۰ تومان سود کرده

 سایت ملی رشد

سایت آموزش سیما

المپیادهای علمی ایرانیان

http://highsch.persianblog.ir/
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  مجموعه‌ی اعداد گویا،  نمونه سوالات ریاضی 1،  مجموعه،  اعدادو نمادها، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1392 | 10:56 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

اعداد حقیقی و قدر مطلق و تقریب های اعشاری اعداد

بنا بر قانون فیثاغورث اگر در مثلث قائم الزاویه ای اضلاع قائمه ۱ سانتی متر باشند، وتر ۲√ سانتی متر خواهد بود. بنابر این طول پارهخ ط علاوه بر اعداد گویا می تواند مانند این اعداد اعدادی گنگ(اصم) باشد. مجموع اعداد گنگ و گویا اعداد حقیقی نام دارد. با استفاده از نماد √ می توان اعداد گنگ بسیاری تعریف کرد.

نمایش اعداد گنگ روی محور:

برای نمایش این اعداد باید از فیثاغورث استفاده کرد. مثلا برای نمایش ۲√ روی محور اعداد باید از مبدأ یک واحد جلو رفت و از آن جا به طور قائم یک واحد بالا رفت. سپس نقطه ی به دست آمده را باید به مبدأ وصل کرد. دهانه ی پرگار را به اندازه ی پاره خط به دست آمده باز می کنیم و از مبدأ روی نیم خط مثبت کمانی می زنیم. برای ۲√ - هم کمان را روی نیم خط منفی می زنیم. برای اعدادی مثل ۱+ ۲√  باید مبدأ را تغییر داد.

نکته: اگر دو نقطه، یکی روی نیم خط مثبت محور و یکی روی نیم خط منفی محور انتخاب کنیم، که فاصله ی آن ها تا مبدأ مساوی باشد، این دو عدد قرینه اند. 

 مفهوم قدر مطلق:

فاصله ی هر نقطه ی متناظر با یک عدد حقیقی روی محور اعداد تا مبدأ را قدر مطلق آن عدد می نامند. قدر مطلق را با علامت |   | نشان می دهند. مثلا |۳| را می خوانیم قدر مطلق ۳. چون هیچ گاه فاصله منفی نمی شود، حاصل قدر مطلق نیز باید عددی مثبت باشد. بنابر این قدر مطلق اعداد مثبت، خود آن عدد و قدر مطلق اعداد منفی قرینه ی آن اعداد است.مثلا |۳| و |۳-| هر دو برابر۳ است.

 تقریب اعشاری اعداد:

برای هر عدد گنگ و اعداد حقیقی دیگر که به طور دقیق نمی توان آن ها را اعشاری نوشت، می توان اعداد اعشاری به هر اندازه دلخواه نزدیک به آن پیدا کرد. مثلا تقریب اعشاری ۳√ با دقت ۳ رقم اعشار برابر ۷۳۲/۱ و با دقت ۵ رقم اعشار ۷۲۳۰۵/۱؛ و تقریب اعشاری ۳/۱ با تقریب دو رقم اعشار۳۳/۰ می باشد.

نکته: هر چه دقت ارقام اعشار بیش تر باشد، آن عدد به عدد اصلی نزدیک تر است.

تمرین۶-۱:

الف) حاصل عبارات زیر را به دست آورید.

                                                                                                                           = |۳|  (۱

                                                                                                                         = |۲-|  (۲

                                                                                                                    = |۱-۲√ |  (۳

                                                                                                                   = |۲√ - ۱|  (۴

                                                                                                = |۱۰√ - ۴| + |۱۰√ - ۳| (۵  

ب) حاصل تقریبی ۲√ را با دقت ۳ رقم اعشار بنویسید.

پاسخ تمرین۶-۱:

الف)

۱) ۳                     ۲) ۲                     ۳) ۱-۲√                     ۴) ۱ - ۲√                      ۵) ۱

ب) ۴۱۴/۱

 سایت ملی رشد

سایت آموزش سیما

المپیادهای علمی ایرانیان

http://highsch.persianblog.ir
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  مجموعه‌ی اعداد گویا،  نمونه سوالات ریاضی 1،  مجموعه،  اعدادو نمادها، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1392 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

کتاب کار ویتامین ریاضیات 1(کتاب کار ریاضی اول دبیرستان)


هرآنچه برای تکمیل یادگیری خود در ریاضیات1 نیاز دارید

هدف از تدوین و تالیف این کتاب کار ریاضی ، حل مشکلات ریاضی دانش آموزان به شکل پایه ای و نیز صرفه جویی در زمان می باشد.

کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 به گونه ای نوشته شده است که برای کلیه دانش آموزان با هر سطحی در یادگیری (ضعیف ، متوسط ، خوب ، بسیار خوب) مفید و کاربردی ست 

آموزش خوب حق شماست ، و ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا در این کتاب کار ، بهترین آموزش ها را به شما ارائه دهیم .
 

این كتاب شامل :


1.درسنامه

2.مثال های متنوع

3.نمونه سئوالات مرتبط با هر فصل

4.مجموعه نمونه سئوالات امتحانی همراه با پاسخ تشریحی

 

مشخصات کتاب :

نام كالا :    کتاب کار ویتامین ریاضیات 1

قیمت  چاپ ششم  کتاب :   9000  تومان

نویسنده : الهه آگاه


موضوع:ریاضیات - راهنمای آموزشی (متوسطه)ریاضیات -

آزمونها و تمرینها (متوسطه)ریاضیات -

 مسائل، تمرینها و غیره (متوسطه)پدیدآورنده :نویسنده: الهه آگاه

ویراستار:زهرا خوشخونیا

ناشر:سروش اندیشه پویا144 صفحه - رحلی (شومیز)


با توجه به استقبال شما دانش آموزان و دبیران عزیز ، با گذشت تنها یک سال از اولین چاپ 
 با  ورود چاپ ششم  به بازار،  تیراژ کتاب کار ویتامین ریاضیات 1 به12000 رسید 

رضایت خاطر شما  عزیزان ، دلگرمی  تلاش های ماست!

 


جهت خرید کتاب تنها کافیست با ما تماس بگیرید

تلفن تماس :    09155227102

پست الکترونیک :    agah.elaheh@gmail.com   

منبع : http://vmath.mihanblog.com/

 

جلد


برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1392 | 10:24 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
تست هوش:
در این تست هوش، تصویر ۹ انسان مخفی شدن.
با پیدا کردن ۶ تصویر در این تست هوش،میتونی از داشتن یه هوش معمولی خیالتون راحت بشه.
اگه تصویر هفتمی رو پیدا کردی متوجه میشی هوشت از حد معمول بالاتره و اگه در این تست هوش تصویر هشتمی رو پیدا کردی خیالت از داشتن یه هوش تقریبا خوب تخت تخت بشه و اگه نهمی رو پیدا کردی باید بهت تبریک بگیم چون تو از دسته افراد خیلی باهوش به حساب میای.


http://s2.picofile.com/file/7779188816/hhf172.jpgطبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  سرگرمی ریاضی، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : یکشنبه 7 مهر 1392 | 12:13 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
کودکی نوابغ

 ادیسون -اولین معلمش او را"خنگ وکودن "نامید.پدرش به این نتیجه رسیده بود که او ابله است و مدیر مدرسه خطاب به او گفته بود:تو هرگز در هیچ کاری به نتیجه نمی رسی ولی مادرش به تعلیم و تربیت  او همت گماشت واو 1000 اختراع به ثبت رسانید.

پدر و مادر انیشتین, فکر می کردند که فرزندشان عقب  افتاده است زیرا تا 9 سالگی قادر به تکلم نبود. بارها معلمین به خاطر کارنامه بدش از او خواستند که مدرسه را ترک و به دنبال کار دیگری برود.

داروین در مدرسه آنقدر تنبل بود که روزی پدرش به او گفت:کار تو فقط بازی با سگها وگرفتن موشها وتیر و کمان بازی است.تو مایه سر افکندگی خانواده ات هستی.

جمال عبد الناصر-یکی از رئیس جمهور های مصر-کارنامه تحصیلی درخشانی نداشت.او بین سنین 6 تا16 سالگی فقط چهار کلاس را طی کرد.در دوران دبیرستان به علل دید گاههای سیاسی خودش،همواره با معلمین خود،درگیری لفظی پیدا میکرد.

هنری فورد-مخترع مشهور آمریکایی که اتومبیل فورد را به بازار عرضه کرد،در کودکی فاقد استعدادهای علمی وادبی بود؛ولی پس از چندی،استعدادهای فنی خود را بروز داد و جهان را بر چهار چرخ سوار کرد.

نیوتن-یکی از مغز های متفکر تاریخ بشر بود که در نوجوانی هیچ نشانه ای از تفکر و نبوغ از خود نشان نداد.

جیمز وات -مخترع ماشین بخار - کودکی نحیف و ظریف بود و اغلب مورد آزار همکلاسی های خودش واقع می شد.او همیشه از یک سردرد مزمن رنج می برد ؛اما هنگامی که به 13 سالگی رسید، آرام آرام،آثار ونشانه های هوش و ابتکارو نبوغ در او آشکار گشت.

برگرفته از: انجمن علمی ریاضی محض دانشگاه تبریز

طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  سخنان بزرگان ریاضی،  آشنایی با ریاضی دانان،  دانستنیهای ریاضیات، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 | 02:55 ب.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات

یک ریاضیدان نیوزیلندی توانسته پس از ۱۵ سال کار، یک معمای ۴۰ ساله ریاضی را حل کند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ یک ریاضیدان نیوزیلندی توانسته پس از ۱۵ سال کار، یک معمای ۴۰ ساله ریاضی را حل کند.

پروفسور جیوف ویتل از دانشگاه ویکتوریا با پروفسور جیم گیلن از کانادا و برت جراردز از هلند برای حل یک مساله ریاضی که توسط جیان کارلو روتا، ریاضیدان و فیلسوف مشهور در سال ۱۹۷۰ مطرح شده بود، همکاری می‌کند.

اوایل سال جاری این دانشمندان پس از ۱۵ سال کار دریافتند که توانسته‌اند به تمام اجزای ضروری برای اثبات «حدس روتا» دست یابند.

جیوف ماه قبل برای ارائه خبر این کشف در نشستی در انگلیس حضور یافته بود.

حدس روتا به حوزه خاصی از ریاضی موسوم به نظریه متروید مرتبط بوده که شکل تازهی از علم هندسه است.

این نظریه به جای تمرکز بر فاصله و زوایا به بررسی ویژگی‌های ساختارهایی می‌پردازد که در طرح‌ریزی تغییر نمی‌کنند. برای مثال اینکه همیشه سه نقطه بر روی یک خط قرار داشته یا چهار نقطه در یک صفحه قرار می‌گیرد.

نظریه متروید به بررسی ساختارهای هندسی می‌پردازد که می‌توانند کاملا متفاوت از نمونه‌های موجود در جهان باشند و حدس روتا، راهی برای استفاده از ریاضیات به منظور شناسایی این ساختارهای جایگزین است.

جیوف این نظریه را چیزی شبیه مسخ کافکا خوانده که در آن یک مرد پس از بیدار شدن خود را به شکل یک سوسک دیده و جهان را از دیدگاهی کاملا متفاوت می‌بیند.

وی اظهار کرد: نظریه متروید به طور کل در مورد تصور جهانی از ساختارهای هندسی تازه و ارائه راههایی برای توصیف ساختارهای بزرگ و فراگیری است که ممکن است ظهور پیدا کنند.


باشگاه خبرنگاران
طبقه بندی: ریاضیات اول دبیرستان،  خواندنی‌ها،  دانستنیهای ریاضیات،  جدیدترین اخبار مرتبط با ریاضیات، 
برچسب ها: کتاب کار ریاضی، کتاب کار ریاضی 1، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار الهه آگاه، ریاضی اول دبیرستان، ویتامین ریاضیات، آموزش ریاضی، آموزش ریاضی دبیرستان، کتاب ریاضی، کمک درس ریاضیات، علم ریاضیات، آموزش ریاضی اول دبیرستان، کتاب کار ویتامین ریاضیات 1، الهه آگاه، کتاب الهه آگاه، حل تمرین ریاضی، حل تمرین ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات ریاضی، نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان، نمونه سوالات امتحانی ریاضی، اعدادو نمادها، مجموعه، توان رسانی و ریشه گیری، چند جمله ایها، اتحاد، معادله درجه اول، معادله خط، نسبتهای مثلثاتی، عبارت های گویا، معادله درجه دوم، نامعادله، کتاب کار، ویتامین ریاضیات1، تجدیدی، کمبود ساعات آموزشی، مجموعه اعداد،  

تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1392 | 09:46 ق.ظ | نویسنده : الهه آگاه | نظرات
.:

تعداد کل صفحات : 19 ::      ...   2   3   4   5   6   7   8   ...  

heart-black

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic